Mot et tilgjengelig informasjonssamfunn

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Mot et tilgjengelig informasjonssamfunn

Status:

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 1.12.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Resumé
Efterhånden som vores samfund får mere og mere karakter af et informationssamfund, bliver vi uundgåeligt stadig mere afhængige af teknologibaserede produkter og tjenesteydelser i vores hverdag. Imidlertid er disse produkter og tjenesteydelser ofte ikke let tilgængelige for handicappede, og det betyder, at mange europæere med et handicap stadig ikke kan få del i informationssamfundets goder.

Spørgsmålet om "e-tilgængelighed", dvs. informationssamfundets tilgængelighed for handicappede, har fået en fremtrædende plads og stor opmærksomhed på politisk plan i de senere år. I 2006 opstillede europæiske ministre i Rigaerklæringen en række mål, der skulle føre til væsentlige fremskridt på dette område inden 2010. I 2007 viste en benchmarkundersøgelse, at det stadig gik for langsomt fremad, og at der skulle en yderligere indsats til for at nå målene i Rigaerklæringen. Webtilgængelighed, især de offentlige administrationers websteders tilgængelighed, er blevet et højt prioriteret aspekt på grund af internettets stigende betydning i hverdagen.

Kommissionen mener, at det nu er på høje tid at opnå en mere sammenhængende, fælles og gennemslagskraftig strategi for e-tilgængelighed, og navnlig webtilgængelighed, så vi hurtigst muligt kan få et informationssamfund, der er lettilgængeligt for handicappede, således som der lægges op til i den nye sociale dagsorden [1]. I nærværende meddelelse beskriver Kommissionen den nuværende situation, argumenterne for tiltag fra EU's side og de vigtigste skridt, der skal tages fremover.

For at sikre en fælles og sammenhængende strategi for e-tilgængelighed foreslår Kommissionen følgende tiltag:

• De europæiske standardiseringsorganisationer bør gennemføre en mere omfattende standardisering vedrørende e-tilgængelighed for at reducere opsplitningen af markedet og fremme indførelsen af handicapvenlige ikt-støttede varer og tjenesteydelser. • Medlemsstaterne, interesseparterne og Kommissionen bør stimulere en højere grad af innovation og indførelse af nye handicapvenlige produkter og tjenesteydelser, især ved brug af EU's programmer for forskning og innovation og strukturfondene. • Alle interesseparter bør udnytte de muligheder for at øge e-tilgængeligheden, som den eksisterende EU-lovgivning giver, fuldt ud. Kommissionen vil indføre passende krav om e-tilgængelighed i nye og reviderede retsakter.

• Kommissionen vil styrke samarbejdet mellem interesseparterne for at øge sammenhængen, koordineringen og virkningen af aktiviteterne. Blandt andet vil en ny ad hoc-gruppe på højt plan få til opgave at yde vejledning om en overordnet helhedsstrategi for e-tilgængelighed (herunder webtilgængelighed) og foreslå højt prioriterede tiltag for at overvinde hindringerne for e-tilgængelighed.

For at sætte skub i udviklingen specielt inden for webtilgængelighed bør der tages følgende skridt:

• De europæiske standardiseringsorganisationer bør hurtigt vedtage europæiske standarder for webtilgængelighed, så snart World Wide Web Consortium har fastlagt ajourførte retningslinjer for webtilgængelighed (WCAG 2.0).

• Medlemsstaterne bør optrappe indsatsen for at gøre de offentlige administrationers websteder let tilgængelige for handicappede og samarbejde om hurtigt at få vedtaget europæiske standarder for webtilgængelighed.

• Kommissionen vil følge udviklingen og offentliggøre resultaterne samt eventuelt senere følge op med lovgivningstiltag.

[1] KOM(2008) 412.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.12.2008