Hvordan måle europeerers mediekunnskap?

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosial komite og Regionkomiteen om en europeisk framgangsmåte i forbindelse med mediekunnskap i det digitale miljø

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens meddelelse, dansk utgave)

MEDIEKENDSKAB I DET DIGITALE MILJØ
Mediekendskab bliver en stadig vigtigere del af europæiske og nationale politiske
dagsordener i medierne og i kommunikationssektorerne. Bl.a. det nye direktiv om
audiovisuelle medietjenester (AVMS) forpligter Kommissionen til at måle niveauet for
mediekundskab i alle medlemsstaterne og fremlægge reporter herom.

Eftersom medierne er vigtige aktører i forbindelse med de europæiske borgeres forståelse af
verden og deltagelse i det demokratiske og kulturelle liv, er medieforbruget ved at ændre sig.
Mobilitet, brugerskabt kommunikation, internet og det hastigt stigende udbud af digitale
produkter er i gang med at forvandle medieøkonomien radikalt. Som en følge heraf er det
afgørende at opbygge bedre viden om og forståelse af, hvordan medierne arbejder i den
digitale verden, hvem de nye aktører er i medieøkonomien, og hvilke nye muligheder og
udfordringer det digitale medieforbrug kan udgøre. Dette betinger i vid udstrækning
brugernes tillid til den digitale teknologi og medierne og derfor også brugen af informations- og
kommunikationsteknologien (IKT) og medierne, hvilket Kommissionen prioriterer højt,
som det også fremgår af dens strategiske politiske rammeordning "i2010". Mere generelt set
er det også vigtigt, at borgerne forstår mediernes økonomiske og kulturelle dimension bedre,
og at en diskussion tages op om, hvor vigtigt det er for Europas økonomi at have stærke og
konkurrencedygtige medier på globalt plan, der kan sikre pluralisme og mangfoldighed.

En højere grad af mediekendskab kan i væsentlig grad bidrage til at nå de mål, der blev
opstillet for EU af Det Europæiske Råd i Lissabon i 2000. Det er særlig vigtigt for
etableringen af en mere konkurrencedygtig og åben vidensøkonomi, som opnås ved at øge
konkurrenceevnen i IKT- og mediesektorerne, og det er ligeledes vigtigt for etableringen af et
europæisk samarbejdsområde for information samt bedre inddragelse af befolkningen, bedre
offentlig service og livskvalitet.

Denne europæiske fremgangsmåde for mediekendskab i det digitale miljø er opstået på
baggrund af opfordringer fra Europa-Parlamentet, medierne og IKT-industrien. Den
supplerer det løbende EU-initiativ om mediepluralisme, moderniseringen af den
lovgivningsmæssige ramme for audiovisuelle medietjenester og elektronisk kommunikation,
de strategiske initiativer for mobil-tv og om kreativt onlineindhold og det kommende initiativ
om inddragelse i informationssamfundet.

Derudover tilføjer denne meddelelse endnu en byggeklods til den europæiske audiovisuelle
politik. Den knyttes især til bestemmelserne i AVMS-direktivet (meddelelsen opfordrer til
forskning inden for vurderingkriterierne for mediekendskab, som er første skridt mod den
obligatoriske rapportering i artikel 26) og MEDIA 2007-programmet. Det sidste understreger
vigtigheden af initiativer inden for mediekendskab og billeduddannelse, således at der kan
opnås adgang til europæiske audiovisuelle produktioner, og den europæiske filmvidenskab og
audiovisuelle kulturarv kan forbedres. Hovedformålet er at fremhæve og fremme god praksis
inden for mediekendskab på europæisk niveau og at foreslå foranstaltninger. Meddelelsen
bygger på resultaterne af det arbejde, som Ekspertgruppen om Mediekendskab (nedsat i 2006)
har udført om resultaterne af den offentlige høring, der fandt sted i oktober 2006, og om de
erfaringer, der er gjort i Kommissionens tidligere og nuværende mediekendskabsrelaterede
initiativer.

Meddelelsen har ingen økonomisk indvirkning på Fællesskabets budget ud over det, der er
planlagt og fastsat i den finansielle ramme for 2007-2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2007