Handlingsplan for gjennomføring av EUs dyrehelsestrategi

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet, Europaparlamentet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Handlingsplan for gjennomføring av EUs dyrehelsestrategi

Status:

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.9.2008

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra handlingsplanen, dansk utgave)

I december 2004 iværksatte Kommissionen en ekstern evaluering med det formål at sætte resultaterne af EU's tiltag på dyresundhedsområdet under lup og fastlægge, hvilken kurs den ønsker at følge fremover. I september 2007 fremlagde Kommissionen sin meddelelse om en ny EU-dyresundhedsstrategi, som er baseret på evalueringsresultaterne og en bred høring af berørte parter. Det var den første gang, Kommissionen fremlagde sine strategiske mål og målsætninger for dyresundhed.

Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ser positivt på en strategisk tilgang til dyresundhedspolitik på EU-plan og tilslutter sig de overordnede mål, målsætninger og principper i dyresundhedsstrategien, som dækker perioden 2007-2013.

Kommissionen glæder sig over hermed at kunne fremlægge sin handlingsplan for dyresundhed til gennemførelse af strategiens vision for de kommende fem år og derefter. Handlingsplanen er baseret på resultaterne af drøftelser i forskellige interinstitutionelle EU-fora. Handlingsplanen skal ses i sammenhæng med EU-dyresundhedsstrategien. De vigtigste punkter vil indgå i Kommissionens årlige lovgivnings- og arbejdsprogrammer (CLWP). Den tager sigte på at forenkle og forbedre gældende lovgivning, forbedre udformningen af ny lovgivning samt sikre, at reglerne i højere grad overholdes og bliver mere effektive, og det hele skal ske i overensstemmelse med EU's proportionalitetsprincip og EU's politik for bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer. Lovgivningsforslag vil blive vurderet systematisk, og en lang række alternativer – lovgivnings- og ikke-lovgivningsmæssige – vil blive overvejet i forbindelse med hvert enkelt initiativ i overensstemmelse med Kommissionens handlingsplan om bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer. Kommissionen vil indgå i et tæt samarbejde med berørte parter om forberedelserne og anvende konsekvensanalyseordningen til at udarbejde de nye lovgivningsinitiativer. Handlingsplanen indeholder en vejledende tidsplan for "lovgivningsinitiativer". Gennemførelsen af bestemte aktioner, som bekendtgøres i denne handlingsplan, vil derfor være betinget af resultaterne af de enkelte konsekvensanalyser.

Nøkkelinformasjon