Gjennomføring av direktivet om arbeidstakeres innflytelse i europeiske samvirkeforetak

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet, Europaparlamentet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om gjennomføring av rådsdirektiv 2003/72/EF av 22. juli 2003 om utfylling av vedtektene for det europeiske samvirkeforetak med hensyn til arbeidstakernes innflytelse

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.9.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 [1] (herefter benævnt "forordningen") blev der indført en statut for det europæiske andelsselskab (herefter benævnt "SCE") med henblik på at opstille en ensartet juridisk ramme, inden for hvilken kooperativer fra forskellige medlemsstater kan planlægge og gennemføre en reorganisering af deres aktiviteter på fællesskabsplan. Rådets direktiv 2003/72/EF [2] (herefter benævnt "direktivet") supplerer forordningen for så vidt angår medarbejderindflydelse [3] og tager sigte på at indføre ordninger for medarbejderindflydelse i hvert SCE og derved sikre, at stiftelse af et SCE ikke medfører, at eksisterende praksis for medarbejderindflydelse, som findes i de enheder, der deltager i stiftelsen heraf, fortabes eller indskrænkes.

I henhold til direktivets artikel 17 foretager Kommissionen med denne rapport en revision af gennemførelsen af direktivet med henblik på om fornødent at forelægge egnede ændringsforslag.

Som forberedelse til denne revision bestilte Kommissionen undersøgelser fra uafhængige eksperter [4] og hørte medlemsstaterne og de europæiske arbejdsmarkedsparter om disse undersøgelser og udkastet til rapporten [5]. I betragtning af de betydelige ligheder mellem direktivet og Rådets direktiv 2001/86/EF om medarbejderindflydelse i det europæiske selskab (SE) [6] (herefter benævnt "SE-direktivet") og den omstændighed, at visse medlemsstater [7] har gennemført direktivet i det samme instrument eller ved ændringer af lovgivningen til gennemførelse af direktiv 2001/86/EF, henviser Kommissionen til sin revision heraf [8].

Med hensyn til horisontale spørgsmål vedrørende ret til information og høring, såsom beskyttelse af og garantier for medarbejderrepræsentanter eller fortrolige oplysninger, henviser Kommissionen også til sin revision af direktiv 2002/14/EF om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagere [9].

1 Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE), EUT L 207 af 18.8.2003, s. 1.
2 Rådets direktiv 2003/72/EF af 22. juli 2003 om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse, EUT L 207 af 18.8.2003, s. 25.
3 Ved medarbejderindflydelse forstås enhver ordning, herunder information, høring og medbestemmelse, hvorigennem medarbejderrepræsentanter kan øve indflydelse på de afgørelser, der skal træffes i virksomheden (direktivets artikel 2, litra h)).
4 Nationale rapporter udarbejdet af Labour Asociados (EU-25 i 2006-2008) og Milieu (BG, RO) i 2009, sammenfattende rapport om EU-25 udarbejdet af Labour Asociados i 2007.
5 Høringssvar modtaget fra BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IT, LT, LU, LV, PL, PT, SE; BusinessEurope, ETUC, UEAPME.
6 Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår medarbejderindflydelse, EFT L 294 af 10.11.2001, s. 22.
7 BG, EE, ES, FI.
8 Meddelelse fra Kommissionen om revision af Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår medarbejderindflydelse, KOM(2008) 591 endelig af 30.9.2008.
9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab, EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29; meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en revision af anvendelsen af direktiv 2002/14/EF i EU, KOM(2008) 146 endelig af 17.3.2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.09.2010