Evaluering og fremtidig utbygging av grensebyrået FRONTEX

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: - Rapport om evalueringen og den fremtidige utbyggingen av FRONTEX-byrået

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

1. Det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (FRONTEX) blev oprettet ved Rådets forordning
(EF) nr. 2007/2004 [1], i det følgende benævnt "FRONTEX-forordningen", som blev udstedt den 26. oktober 2004. Agenturet trådte i funktion i oktober 2005.

2. Formålet med FRONTEX er at forbedre den integrerede forvaltning af EUmedlemsstaternes ydre grænser ved at fremme anvendelsen af nuværende og fremtidige fællesskabsforanstaltninger vedrørende forvaltning af de ydre grænser og gøre dem mere effektive på medlemsstaternes land- og søgrænser samt i lufthavne og søhavne, på hvilke bestemmelserne i EU-retten finder anvendelse på personers passage af de ydre grænser.

3. I Haagprogrammet fra 2004 anmodede Det Europæiske Råd Kommissionen om at forelægge en politisk evaluering af FRONTEX-agenturet inden udgangen af 2007. Evalueringen skulle indeholde en gennemgang af agenturets opgaver og en vurdering af, om agenturet burde beskæftige sig med andre aspekter af grænseforvaltningen, herunder et øget samarbejde med toldmyndighederne og andre kompetente myndigheder med ansvar for sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med varer. Ifølge handlingsplanen til gennemførelse af Haagprogrammet [2] skal evalueringen også berøre de nationale ekspertteams virke og de praktiske muligheder for at etablere et europæisk grænsevagtsystem. Denne rapport skal ses som Kommissionens svar på Det Europæiske Råds anmodning.

4. Den giver en vurdering af resultaterne til dato, idet der dog skal tages hensyn til, at agenturet ikke har fungeret så længe inden for sine enkelte hovedopgaver, jf. artikel 2, stk. 1, litra a) til g), i FRONTEX-forordningen[3]. Den indeholder henstillinger om foranstaltninger, som kan træffes på kortere sigt inden for agenturets aktuelle mandat og skitserer mulighederne på længere sigt for den fremtidige udbygning af FRONTEX.

I et særskilt bilag findes der detaljerede statistiske oplysninger om FRONTEX' virksomhed i 2006-2007, inkl. oplysninger om mål og resultater for hver enkelt operation og nærmere enkeltheder om outputs af agenturets forskellige aktiviteter. Denne meddelelse er vedlagt en konsekvensanalyse.

5. I 2008 vil agenturets bestyrelse lade en uafhængig ekstern evaluering foretage i overensstemmelse med artikel 33 i FRONTEX-forordningen. Denne uafhængige evaluering af tekniske og forskriftsmæssige aspekter skal vise, hvor effektivt agenturet opfylder sin mission, vurdere virkninger og arbejdsmetoder og vise, hvordan interessenter på europæisk og nationalt plan forholder sig til agenturets arbejde.

1 EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.
2 EUT C 198 af 12.8.2005, s. 1.
3 Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007 om indførelse af en ordning for oprettelse af hurtige grænseindsatshold (RABIT-forordningen) , (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 30).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.02.2008