EUs yttergrensefond: evaueringsrapport 2007-2010

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og sosiale komite om ex-post-evalueringen av Yttergrensefondet for perioden 2007-2010

Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the ex-post evaluation of the External Borders Fund for the period 2007-2010

Siste nytt

Evalueringsapport lagt fram av Kommisjonen 23.04.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Rapportens anvendelsesområde og formål
Fonden for De Ydre Grænser, i det følgende benævnt EBF, "EBF-fonden" eller "fonden", blev oprettet for perioden 2007-2013 og fik et budget på 1858 mio. EUR. Den er en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme, som har et samlet budget på 4 032,23 mio. EUR.

Formålet med fonden er at støtte opbygningen af ensartet kapacitet til forvaltning af migrationsstrømme og anvendelse af fælles grænse- og visumforvaltningsstandarder i hele Schengen-området. Fonden blev oprettet med henblik på at fremme solidariteten blandt medlemsstaterne ved at yde dem finansiel bistand til at forvalte deres migrationsstrømme og ved at bidrage til udviklingen af et fælles integreret grænseforvaltningssystem. Fonden er gennemført af 28 lande og fungerer på baggrund af et strategisk flerårigt program, som dækker hele programmeringsperioden. De årlige finansielle tildelinger forhandles separat og fastsættes i årlige programmer.

I henhold til beslutningen om oprettelse af fonden skal Kommissionen senest den
31. december 2012 forelægge en efterfølgende evalueringsrapport om gennemførelsen af EBF i perioden 2007-2010. Denne rapport skal baseres på nationale evalueringsrapporter vedrørende resultaterne og virkningen af de nationale foranstaltninger, som er samfinansieret af fonden. Oprindeligt skulle medlemsstaterne forelægge deres rapport senest den 30. juni 2012. Eftersom denne tidsfrist faldt sammen med afslutningen af støtteberettigelsesperioden for foranstaltningerne i det årlige program for 2010, blev den dog udskudt til den 31. oktober 2012, således at de samlede resultater kunne medtages.

Denne rapport indeholder de vigtigste resultater fra den efterfølgende evaluering fra
26 deltagende lande. Tilsammen dækker de en finansiel tildeling på 630 mio. EUR eller 40 % af fondens samlede tildeling. For at sikre sammenlignelige data fik medlemsstaterne udleveret foruddefinerede rapporteringsskabeloner, som var blevet drøftet og revideret af det fælles udvalg for solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme. Resuméet af de nationale efterfølgende evalueringsrapporter er udarbejdet af en privat kontrahent.

I de følgende kapitler drøftes relevansen, virkningen, effektiviteten, komplementariteten og merværdien af fonden i perioden 2007-2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.04.2014
Annen informasjon