EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2009

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Årsrapport om fremskritt som er oppnådd av de felles teknologiinitiativforetakene i 2009

Siste nytt

Årsrapport lagt fram 14.9.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Den årlige rapport om de fremskridt, som de fælles teknologiinitiativers fællesforetagender (i det følgende benævnt ”FTI-FF”) har opnået udarbejdes i henhold til artikel 11, stk. 1, i de enkelte rådsforordninger, der opretter hver enkelt fællesforetagende [1]:

”Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport over de fremskridt, som fællesforetagendet for [navnet på fællesforetagendet] har opnået. Rapporten skal indeholde detaljerede oplysninger om gennemførelsen, bl.a. antallet af forelagte forslag, antallet af imødekomne forslag, deltagertype, herunder SMV’er, og landestatistikker.”

Drejer det sig om Clean Sky, tilføjes der i artikel 11, stk. 1, i Rådets forordning 2008/71/EF [2] ligeledes:

”Denne årlige rapport vil især, hvor det er relevant, indeholde de vurderingsresultater, der er opnået ved hjælp af det teknologiske evalueringsværktøj, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i vedtægterne.”

Denne er den anden rapport om fremskridt, der er opnået af disse FTI-FF. Den ledsages af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med de væsentligste statistiske oplysninger om FTI-FF’s forskningsaktiviteter i 2009.

1 De fem FTI’er er: Initiativet om innovative lægemidler (IMI) (støtter udviklingen af ny viden, værktøjer og metoder til nye lægemidler, Rådets forordning nr. 2008/73/EF, http://imi.europa.eu), Clean Sky (søger at øge den europæiske luftfartsindustris konkurrenceevne og samtidig mindske emissioner og støj, Rådets forordning nr. 2008/71/EF, http://www.cleansky.eu), Brændselsceller og brint (BCB) (fremskynde udviklingen og udbredelsen af brændselscelle- og brintteknologier, Rådets forordning nr. 2008/521/EF, http://www.fch-ju.eu), ARTEMIS (om indlejrede computersystemer, Rådets forordning nr. 2008/74/EF, http://www.artemis-ju.eu), ENIAC (der sigter mod et højt niveau af formindskelse, der er nødvendig for den næste generation af nanoelektroniske komponenter, Rådets forordning nr. 2008/72/EF).

2 EUT L 30 af 4.2.2008, s. 1, og berigtigelsen i EUT L 220 af 15.8.2008, s. 35.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.09.2011