EUs årlige vekstundersøkelse - 2011

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget: Årlig vekstundersøkelse: fremme av EUs omfattende svar på krisen

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.1.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 12.1.2011, dansk utgave)

EU's økonomiske styring: Kommissionen opstiller årlige prioriteter for vækst i EU
EU har en omfattende plan, der skal iværksættes over for krisen og for at sætte fart i den økonomiske vækst i EU. Der er nu behov for, at Unionen koordinerer sin indsats under hensyn til prioriteter. Det er disse prioriteter, som Kommissionen i dag redegør for. Den årlige undersøgelse om vækst viser tydeligt, hvilken retning EU skal bevæge sig i det kommende år gennem ti hastende foranstaltninger, der skal sikre makroøkonomisk stabilitet og finanspolitisk konsolidering, strukturreformer og vækstfremmende foranstaltninger. Den årlige vækstundersøgelse markerer starten på det første "europæiske halvår", som ændrer den måde, hvorpå regeringerne fastlægger deres økonomiske politikker og deres finanspolitikker. Når disse anbefalinger er godkendt af Det Europæiske Råd, vil medlemsstaterne tage hensyn til disse anbefalinger i både deres politikker og nationale budgetter. For første gang nogensinde vil medlemsstaterne og Kommissionen derfor sammen drøfte makroøkonomisk stabilitet, strukturreformer og styrkelse af vækstforanstaltninger under ét.

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtalte: "Der er med den årlige vækstundersøgelse indledt en ny fase i den europæiske integration. Vi vælger nye veje, der kan sikre en afgørende forbedring af den måde, hvorpå vi forvalter og koordinerer vores indbyrdes afhængige økonomier i Den Europæiske Union. Dette er EU-modellen. Dette er vores økonomiske styring i praksis. Den årlige vækstundersøgelse er en sammenhængende og bredspektret plan, der på ny skal skabe vækst og høj beskæftigelse i EU. Jeg er sikker på, at EU vil kunne genfinde stærk økonomisk vækst og højere beskæftigelse, hvis den gennemføres fuldt ud."

Den første årlige vækstundersøgelse markerer starten på en ny periode med økonomisk styring i EU. Den omfatter forskellige foranstaltninger, som er vigtige for at styrke genopretningen på kort sigt, for at holde trit med vores vigtigste konkurrenter og forberede virkeliggørelsen af Europa 2020-målene.

Kommissionen fokuserer i den centrale meddelelse på en integreret tilgang til genopretning, der er bygget op omkring nøgleforanstaltninger i forbindelse med Europa 2020 og omfatter tre hovedområder:

• nødvendigheden af en stram finanspolitisk konsolidering, hvis der skal opnås makroøkonomisk stabilitet
• strukturreformer til fremme af beskæftigelsen og
• vækstfremmende foranstaltninger.

Denne første årlige vækstundersøgelse skal anvendes på hele EU og vil blive skræddersyet til den specifikke situation i de enkelte medlemsstater.

Kommissionen sætter fokus på ti tiltag under tre hovedområder (se MEMO/11/11):

Grundlæggende forudsætninger for vækst
• gennemførelse af en stram finanspolitisk konsolidering
• fjernelse af makroøkonomiske skævheder
• sikring af stabiliteten i finanssektoren

Mobilisering af arbejdsmarkederne, jobskabelse
• mere attraktivt arbejde
• reform af pensionsordningerne
• arbejdsløse tilbage i arbejde igen
• balance mellem jobsikkerhed og jobfleksibilitet

Fremrykning af vækst
• ved at udnytte det indre markeds potentiale
• tiltrække privat kapital til finansiering af vækst
• skabe omkostningseffektiv adgang til energi

Baggrund
Som led i "det europæiske halvår" (se MEMO/11/14) og som bekendtgjort i Europa 2020-strategien vurderer Kommissionen årligt - og med start i 2011 - de vigtigste økonomiske udfordringer for EU og fastlægger prioriterede foranstaltninger til at imødegå dem med. Den fremlægger dem i en "årlig vækstundersøgelse", der anvendes som input for Det Europæiske Råds forårsmøde. Den årlige vækstundersøgelse omfatter i sin første udgave forskellige dele:

1. Meddelelse fra Kommissionen: "Årlig vækstundersøgelse: på vej mod en samlet løsning af krisen"

Der fokuseres i den første del på hastende og centrale budskaber dækkende finanspolitiske, makroøkonomiske og "tematiske" områder. Der er tale om udvalgte spørgsmål, der i første række skal tages op af stats- og regeringscheferne, når de mødes på Det Europæiske Råds møde i marts.

2. Statusrapport for Europa 2020

Den gennemgår situationen med hensyn til virkeliggørelse af EU's overordnede mål, udkastene til nationale reformprogrammer og den reformvej, medlemsstaterne har tænkt sig at følge.

3. Makroøkonomisk rapport

Den har en makroøkonomisk synsvinkel og identificerer de mest vækstfremmende foranstaltninger.

4. Fælles rapport om beskæftigelsen

Den ser nærmere på beskæftigelsessituationen og arbejdsmarkedsrelevante politikker. Den danner også grundlag for "Den fælles beskæftigelsesrapport", der vedtages i fællesskab af Kommissionen og Rådet i overensstemmelse med artikel 148, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Den årlige vækstundersøgelse ledsages af et:

5. Forslag til en rådsafgørelse om retningslinjer for beskæftigelse

Der er tale om en teknisk udvidelse af retningslinjerne for beskæftigelse, der blev vedtaget for nogle få måneder siden, og som opfylder forpligtelsen til årligt at vedtage sådanne retningslinjer.

Yderligere oplysninger
Den årlige vækststrategi kan findes på José Manuel Barrosos Website.
Kommissionsformandens presseteam kan følges på Twitter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.01.2011
Annen informasjon