EUs aktiviteter på området forskning og utvikling i 2008

Tittel

Rapport fra Kommisjonen: Årsrapport om Den europeiske unions innsats innen forskning og teknologisk utvikling i 2009

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.10.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Denne årsrapport dækker udviklinger og aktiviteter i 2008. Den er udarbejdet i medfør af artikel 1731 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionen indeholder mere detaljerede oplysninger og et statistisk bilag. De væsentligste kapitler handler om aktiviteter og resultater fra 2008 samt om forskning og teknologisk udvikling (FTU) i Den Europæiske Unions medlemsstater.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2009