EU-strategi for kjemikalier

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Kjemikaliestrategi for bærekraftighet. Mot et giftfritt miljø

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Chemicals Strategy for Sustainability. Towards a Toxic-Free Environment

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 18.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 14.10.2020)

Den grønne pagt: Kommissionen vedtager ny kemikaliestrategi i retning af et giftfrit miljø

Europa-Kommissionen vedtog i dag EU's kemikaliestrategi for bæredygtighed. Strategien er det første skridt i retning af målsætningen om nulforurening med henblik på et giftfrit miljø som nævnt i den europæiske grønne pagt. Strategien vil fremme innovation inden for sikre og bæredygtige kemikalier og øge beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod farlige kemikalier. Dette omfatter forbud mod anvendelse af de mest skadelige kemikalier i forbrugerprodukter såsom legetøj, artikler til barnepleje, kosmetik, rengøringsmidler, materialer i kontakt med fødevarer og tekstiler, medmindre det påvises, at det er afgørende for samfundet. Samtidig sikres det, at alle kemikalier anvendes mere sikkert og bæredygtigt.

Kemikaliestrategien anerkender fuldt ud kemikaliers grundlæggende rolle for menneskers trivsel og for den grønne og digitale omstilling af den europæiske økonomi og det europæiske samfund. Samtidig erkendes det, at der er et presserende behov for at tackle de sundheds- og miljømæssige udfordringer, der forårsages af de mest skadelige kemikalier. I denne ånd indeholder strategien konkrete foranstaltninger, der skal gøre kemikalier sikre og bæredygtige og samtidig sørge for at bibeholde alle fordelene ved kemikalier, uden at de skader hverken planeten eller nuværende og fremtidige generationer. Som led heri skal det sikres, at de kemikalier, der er mest skadelige for miljøet og menneskers sundhed, undgås i forbindelse med anvendelsesformål, der ikke er samfundsmæssigt væsentlige, navnlig i forbrugerprodukter og med hensyn til de mest sårbare grupper. Det skal også sikres, at alle kemikalier anvendes mere sikkert og bæredygtigt. En række innovations- og investeringstiltag er i støbeskeen med henblik på at hjælpe kemikalieindustrien gennem denne omstilling. Strategien henleder også medlemsstaternes opmærksomhed på de muligheder, som genopretnings- og resiliensfaciliteten giver for at investere i den grønne og digitale omstilling af EU's industrier, herunder i den kemiske sektor. 

Øget beskyttelse af sundhed og miljø

Formålet med strategien er væsentligt bedre beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet mod skadelige kemikalier, idet der lægges særlig vægt på sårbare befolkningsgrupper. Flagskibsinitiativerne omfatter navnlig:

  • udfasning af forbrugerprodukter såsom legetøj, artikler til barnepleje, kosmetik, rengøringsmidler, materialer og tekstiler i kontakt med fødevarer samt de mest skadelige stoffer, herunder bl.a. hormonforstyrrende stoffer, kemikalier, der påvirker immunsystemet og åndedrætssystemet, og ikkenedbrydelige stoffer såsom per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS'er), medmindre deres anvendelse har vist sig at være afgørende for samfundet
  • minimering og erstatning af stoffer, der giver anledning til bekymring, så vidt muligt, i alle produkter. Der vil blive givet prioritet til de produktkategorier, der påvirker sårbare befolkningsgrupper, og dem, der har det største potentiale for den cirkulære økonomi
  • håndtering af kombinationsvirkninger af kemikalier (cocktaileffekten) ved i højere grad at tage hensyn til den risiko, som den daglige eksponering for en bred vifte af kemikalier fra forskellige kilder udgør for menneskers sundhed og miljøet
  • sikring af, at producenter og forbrugere har adgang til oplysninger om indhold af kemikalier og sikker anvendelse, ved at indføre oplysningskrav i forbindelse med den politiske ramme for bæredygtige produkter.

Fremme af innovation og EU's konkurrenceevne

Det er stadig nødvendigt at gøre kemikalier sikrere og mere bæredygtige, men det udgør også en stor økonomisk mulighed. Strategien tager sigte på at udnytte denne mulighed og fremme den grønne omstilling af kemikaliesektoren og dens værdikæder. Nye kemikalier og materialer skal så vidt muligt være sikre og bæredygtige, lige fra produktionsstadiet og til de er udtjent. Dette vil bidrage til at undgå de mest skadelige kemikalievirkninger og sikre den lavest mulige indvirkning på klimaet, ressourceforbruget, økosystemerne og biodiversiteten. Strategien skal bidrage til EU's konkurrenceevne på globalt plan inden for produktion og anvendelse af sikre og bæredygtige kemikalier. Strategiens foranstaltninger vil støtte industriel innovation, således at sådanne kemikalier bliver normen på EU-markedet og et førende eksempel på verdensplan. Dette gøres først og fremmest ved at:

  • udvikle kriterier for sikre og bæredygtige kemikalier og sikre finansiel støtte til markedsføring og udbredelse heraf
  • sikre udvikling og udbredelse af sikre og bæredygtige stoffer, materialer og produkter gennem EU's finansierings- og investeringsinstrumenter og offentlig-private partnerskaber
  • styrke håndhævelsen af EU's regler betydeligt både ved grænserne og på det indre marked
  • indføre en EU-dagsorden for forskning og innovation inden for kemikalier med henblik på at udfylde hullerne i vores viden om kemikaliers indvirkning, fremme innovation og begrænse dyreforsøg
  • forenkle og konsolidere EU's retlige rammer — f.eks. ved at indføre proceduren "ét stof, én vurdering", styrke principperne om "ingen data, intet marked" og indføre målrettede ændringer af REACH og den sektorspecifikke lovgivning.

Kommissionen vil også fremme standarder for sikkerhed og bæredygtighed på verdensplan, navnlig ved at føre an som et godt eksempel og fremme en sammenhængende strategi for, at farlige stoffer, der er forbudt i EU, ikke fremstilles til eksport.

Frans Timmermans, ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt, udtaler: "Kemikaliestrategien er det første skridt i retning mod Europas målsætning om nulforurening. Kemikalier er en del af vores dagligdag og gør det muligt for os at udvikle innovative løsninger til en grønnere økonomi. Men vi skal sikre os, at kemikalier fremstilles og anvendes på en måde, der ikke skader menneskers sundhed eller miljøet. Det er især vigtigt at holde op med at bruge de mest skadelige kemikalier i forbrugerprodukter, fra legetøj og barneplejeartikler til tekstilmaterialer, som kommer i kontakt med fødevarer."

Virginijus Sinkevičius, kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, udtaler: "De mange nyttige kemikalier, som er blevet opfundet de seneste 100 år, er blandt hjørnestenene for vores velfærd og høje levestandarder. Vi kan imidlertid ikke lukke øjnene for den risiko, som farlige kemikalier udgør for vores miljø og sundhed. Vi er kommet langt med at regulere kemikalier i EU, og med denne strategi ønsker vi at bygge videre på vores resultater og øge indsatsen for at forhindre, at miljøet og vores sundhed skades af de farligste kemikalier, især med hensyn til de mest udsatte og sårbare."

Kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, Stella Kyriakides, udtaler: "Vores sundhed bør altid stå i første række. Det er netop, hvad vi har sikret med Kommissionens flagskibsinitiativer, f.eks. kemikaliestrategien. Kemikalier er af afgørende betydning for vores samfund, og de skal være sikre og bæredygtigt produceret. Men vi skal også beskyttes godt mod de skadelige kemikalier omkring os. Denne strategi viser vores store engagement og vilje til at beskytte borgernes helbred i hele EU."

Baggrund 

I 2018 var Europa den næststørste producent af kemikalier (og tegnede sig for 16,9 % af salget). Fremstilling af kemiske produkter er den fjerdestørste industri i EU og beskæftiger omkring 1,2 millioner mennesker direkte. 59 % af de fremstillede kemikalier leveres direkte til andre sektorer, herunder sundhed, byggeri, biler, elektronik og tekstiler. Den globale kemikalieproduktion forventes fordoblet inden 2030, og den allerede udbredte anvendelse af kemikalier vil sandsynligvis også stige, herunder i forbrugerprodukter.

EU har en sofistikeret kemikalielovgivning, som har ført til den mest avancerede videnbase om kemikalier i verden, og har oprettet videnskabelige organer til at udføre risiko- og farevurderinger af kemikalier. EU har også formået at mindske risikoen for mennesker og miljø ved visse farlige kemikalier, f.eks. kræftfremkaldende stoffer.

Alligevel er det nødvendigt at styrke EU's kemikaliepolitik yderligere for at udnytte den nyeste videnskab og tage hensyn til borgernes bekymringer. Mange kemikalier kan skade miljøet og menneskers sundhed, herunder fremtidige generationer. De kan påvirke økosystemerne og svække menneskers modstandsdygtighed og evne til at reagere på vacciner. Ifølge biomonitoreringsundersøgelser af mennesker i EU er der tegn på et voksende antal forskellige farlige kemikalier i humant blod og kropsvæv, herunder visse pesticider, biocider, lægemidler, tungmetaller, blødgørere og flammehæmmere. Kombineret prænatal eksponering for flere kemikalier har ført til en mindsket føtal tilvækst og lavere fødselstal.

Yderligere oplysninger 

Meddelelse om kemikaliestrategien for bæredygtighed: Mod et giftfrit miljø

Spørgsmål og svar om strategi for en kemikaliestrategien for bæredygtighed

Faktablad om kemikaliestrategien for bæredygtighed

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Annen informasjon