EU-strategi for bioavfall

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet om fremtidige planer for håndtering av bioavfall i Europa

Siste nytt

Dansk departementsvurdering ("grundnotat") av 5.7.2010 offentliggjort

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Miljø: Ny strategi fra Kommissionen vil øge udbyttet af bioaffald
Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en plan for hvordan biologisk affald kan håndteres bedre i EU med stort miljømæssigt og økonomisk udbytte. Hvert år lander 88 millioner tons bionedbrydeligt have-, køkken- og fødevareaffald i det kommunalt indsamlede affald og belaster i høj grad miljøet. Men det rummer også store muligheder som en fornyelig kilde til energi og genbrugsmaterialer. Dagens meddelelse fremmer en indsats for at frigøre dette potentiale ved at udnytte den eksisterende lovgivning bedst muligt og lade medlemsstaterne benytte de muligheder der passer bedst til deres særlige forhold. Det bliver også nødvendigt at EU understøtter indsatsen.

EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, siger: "EU har allerede et omfattende regelværk om bioaffald. Men ved bedre gennemførelse og håndhævelse kan vi presse et endnu større udbytte ud af bioaffaldet. Det vil ikke kun hjælpe i kampen mod klimaændringer, også jordbunden og den biologiske mangfoldighed vil have godt af at vi fremstiller god kompost og biogas.

Bioaffald - en uudnyttet ressource
Kommissionen har vurderet, at der er et stort miljømæssigt og økonomisk udbytte at hente ved en bedre håndtering af det biologiske affald i EU.

Dagens meddelelse fremsætter anbefalinger om hvordan hele dette udbytte kan realiseres. Blandt de mest lovende fremgangsmåder er forebyggelse af bioaffald og biologisk behandling med produktion af kompost og biogas.

Bioaffaldets alvorligste trussel mod miljøet består i produktionen af metan, som er en drivhusgas der virker 25 gange så stærkt som kuldioxid. Hvis bioaffaldet blev behandlet biologisk overalt hvor det var muligt, ville den synligste og vigtigste virkning være sparede drivhusgasudledninger, som skønnes at svare til cirka 10 millioner tons CO2 i 2020.

Omkring en tredjedel af EU's 2020-mål for vedvarende energi i transportsektoren kan opfyldes med biogas fra bioaffald, og ved at udnytte energien i alt bioaffald kunne man opfylde cirka 2 % af EU's samlede mål for vedvarende energi.

Højkvalitetskompost og fermentat fra anaerob nedbrydning ville forbedre ressour­ceudnyttelsen ved delvis at erstatte ikkefornyelige mineralske gødningsstoffer og ved at opretholde jordbundskvaliteten i EU.

En fuld gennemførelse af de eksisterende politikker med støtte fra forbedret hånd­tering af bioaffald bør skønsmæssigt kunne give et miljømæssigt og økonomisk udbytte på mellem 1,5 og 7 mia. EUR, afhængigt af hvor højt man sætter ambitionsniveauet for genanvendelses- og forebyggelsespolitikken.

Prioriterede initiativer
Ifølge Kommissionens analyse er der ingen mangler i EU's politiske virkemidler der kunne tænkes at hindre medlemsstaterne i at gøre den fornødne indsats. De fremskridt der er gjort i adskillige medlemsstater, viser at den nuværende affaldslovgivning giver et glimrende grundlag for avanceret håndtering af bioaffaldet. Men det er en forudsætning at de eksisterende værktøjer udnyttes til bunds og, når det er nødvendigt, håndhæves strengt i alle medlemsstaterne.

Blandt de vigtigste opgaver er en målrettet indsats for at dirigere bioaffaldet bort fra lossepladserne, anvende affaldshierarkiet korrekt og gennemføre de andre bestemmelser i affaldsrammedirektivet om indførelse af kildesortering.

Understøttende initiativer på EU-plan - f.eks. udarbejdelse af standarder for kompost - vil få afgørende betydning for hurtige fremskridt og sikre lige vilkår i hele EU. Der vil også blive tale om konkret vejledning og indikatorer for forebyggelse af bioaffald med mulighed for senere at indføre bindende mål samt kompoststandarder og retningslinjer for anvendelse af livscyklustænkning og ?vurdering i affaldssektoren.

Håndtering af bioaffald i medlemsstaterne
Medlemsstaternes politik for håndtering af bioaffald svinger stærkt mellem meget begrænsede tiltag og ambitiøse strategier.

Hvor stort det miljømæssige og økonomiske udbytte er af forskellige metoder til behandling af bioaffald, afhænger af lokale forhold som befolkningstæthed, klima og infrastruktur.

Kompostering og anaerob nedbrydning er de mest lovende metoder for bioaffald der ikke kan forebygges. Men det er en forudsætning at råstoffet til disse processer er af god kvalitet. I de fleste tilfælde opnås dette bedst ved særskilt indsamling af bioaffald.

Der findes allerede meget effektive systemer for adskillelse af forskellige strømme af bioaffald i Østrig, Tyskland, Luxembourg, Sverige, Belgien, Nederlandene, Cataluña i Spanien og visse regioner i Italien.

Meddelelsen om bioaffald kan findes på denne adresse:
http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.05.2010
Annen informasjon