EU-strategi for alternative drivstoff til transport

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Ren energi for transport: en alternativ europeisk strategi for drivstoff

Communication from the European Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Clean energy for transport: An alternative European fuels strategy

Siste nytt

Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 8.2.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN - I (fra Samferdselsdepartementets høringsomtale 8.2.2013)

Europakommisjonen la 24. januar 2013 frem en strategi for utbygging av infrastruktur for alternative drivstoff i transportsektoren (“Clean Power for Transport Package”).

Samferdselsdepartementet ønsker innspill til norske posisjoner.

Strategien vektlegger særlig utbygging av infrastruktur for elektrisitet, hydrogen og flytende naturgass (LNG). Strategien er i hovedsak knyttet til veitransport, men også skipsfart (LNG).

Pakken består av følgende elementer:

- En melding om selve strategien for alternative drivstoff med gjennomgang av ulike alternative drivstoffers egenskaper og anvendelse

- Forslag til direktiv om bindende måltall for utbygging av infrastruktur (pr. 2020) og utvikling av felles krav til standarder (innen 2015),

- En handlingsplan for et europeisk nettverk for LNG i skipsfart,

Rådet og EU-parlamentet vil nå starte behandlingen av forslagene. Samferdselsdepartementet har startet vurderingen av “Clean Power for Transport Package”. Innspill til forslaget kan sendes innen 5. mars 2013.

BAKGRUNN - II (fra Kommisjonens pressemelding 24.1.2013, dansk utgave)

EU lancerer ny strategi for rene brændstoffer
Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en ambitiøs pakke af foranstaltninger, der skal sikre, at der overalt i Europa bliver anlagt tankstationer for alternative brændstoffer med fælles standarder for udformning og anvendelse. Indtil nu har de politiske tiltag hovedsagelig fokuseret på selve brændstofferne og køretøjerne uden at tage hensyn til brændstofdistributionen. Indsatsen for at skabe incitamenter har hidtil været ukoordineret og utilstrækkelig.

Anvendelsen af rene brændstoffer hæmmes af tre faktorer: køretøjernes høje priser, forbrugernes lave tiltro og mangel på optankningsmuligheder. Det er en ond cirkel. Der anlægges ikke tankstationer, fordi der ikke er nok køretøjer. og køretøjerne sælges ikke til konkurrencedygtige priser, fordi efterspørgslen er for lav. Forbrugerne køber ikke køretøjerne, fordi de er dyre, og fordi der ikke findes tankstationer. Kommissionen foreslår derfor en pakke, som indeholder bindende mål for medlemsstaterne. De skal etablere et minimum af infrastruktur for rene brændstoffer såsom elektricitet, hydrogen og naturgas og indføre EU-standarder for det nødvendige udstyr.

Kommissionens næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, siger: "Udvikling af innovative og alternative brændstoffer er en indlysende måde at gøre Europas økonomi mere ressourceeffektiv på, nedtrappe vores overdrevne olieafhængighed og udvikle en transportindustri, som kan opfylde de krav, der stilles i det 21. århundrede. Inden 2020 vil Kina og USA samlet set have mere end 6 mio. elektriske køretøjer på vejene. Dette er en kæmpe mulighed for Europa for at etablere en stærk position på et hurtigt voksende globalt marked."

"Ren energi til transport"-pakken består af en meddelelse om en europæisk strategi for alternative brændstoffer, et direktiv, der fokuserer på infrastruktur og standarder og et ledsagedokument, som beskriver en handlingsplan for udviklingen af flydende naturgas (LNG) inden for søtransport.

De centrale foranstaltninger omfatter:

Elektricitet: Der er store forskelle på elektriske ladestandere i EU. Tyskland, Frankrig, Nederlandene, Spanien og Det Forenede Kongerige er førende på området. Kommissionen foreslår et minimumsantal ladestandere for hver medlemsstat, hvor der anvendes ét standardstik (se tabellen). Målet er at skabe en kritisk masse af ladestandere, så virksomhederne vil masseproducere biler til en rimelig pris.

Det er afgørende, at der findes en fælles EU-standard for stik, hvis brugen af dette brændstof skal udbredes. For at sætte en stopper for den usikkerhed, der præger markedet, har Kommissionen i dag meddelt, at det såkaldte Type 2-stik skal være fælles standard for hele Europa.

Hydrogen: Der findes allerede et betydeligt antal hydrogentankstationer i Tyskland, Italien og Danmark, om end nogle af dem ikke er offentligt tilgængelige. Der er stadig behov for fælles standarder for visse komponenter som eksempelvis brændstofslanger. Det foreslås, at de eksisterende tankstationer kobles sammen til ét netværk med fælles standarder, der sikrer hydrogenkøretøjernes mobilitet. Dette gælder for de 14 medlemsstater, hvor der allerede findes et hydrogennetværk.

Biobrændstoffer: Biobrændstoffer udgør næsten 5 % af markedet. De indgår i brændstofblandinger og kræver ingen særlig infrastruktur. En af de store udfordringer bliver dog at sikre deres bæredygtighed.

Naturgas (flydende naturgas (LNG) og komprimeret naturgas (CNG)): LNG anvendes til transport ad søvejen og ad de indre vandveje. LNG-infrastrukturen for bunkerfartøjer befinder sig stadig på et tidligt stadie. Kun Sverige har bunkringsfaciliteter for søgående fartøjer, mens adskillige andre medlemsstater har planer på området. Kommissionen foreslår, at der inden henholdsvis 2020 og 2025 anlægges LNG-terminaler i alle 139 sø- og indlandshavne i det transeuropæiske transportnet. Der er ikke tale om store gasterminaler men om enten faste eller mobile tankstationer. Dermed er alle de store havne i EU dækket.

LNG: Flydende naturgas anvendes også til lastvogne, men der findes kun 38 tankstationer i EU. Kommissionen foreslår, at der inden 2020 anlægges tankstationer for hver 400 km langs vejene i det transeuropæiske transportnet.

CNG: Komprimeret naturgas anvendes hovedsageligt i biler. P.t. anvender 1 mio. biler dette brændstof, hvilket svarer til 0,5 % af Europas vognpark. Industrien satser på at tidoble antallet inden 2020. Kommissionens forslag vil sikre, at der inden 2020 findes offentligt tilgængelige tankstationer med fælles standarder, og hvor maksimumafstandene mellem stationerne er 150 km.

LPG: Flydende gas. Der er ingen planer for LPG, eftersom der allerede findes en infrastruktur.

Medlemsstaterne vil kunne gennemføre de nævnte ændringer, uden at det nødvendigvis medfører offentlige udgifter. Det sker ved at ændre lokale regler, så den private sektor anspores til at investere. EU stiller allerede støtte til rådighed fra TEN-T-midlerne og samhørigheds- og strukturfondene.

Yderligere oplysninger: MEMO/13/24.

Tabell: Elektriske ladestandere / køretøjer per medlemsstat [Red. anm.: for å se tabellen, bruk lenken over til Kommisjonens pressemelding].