EU-konsultasjon om kollektive tvisteløsningsordninger

Tittel

Mot et omforent europeisk syn på kollektive tvisteløsningsordninger. Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonens generaldirektoret for helse og forbrukere

Siste nytt

Høring igangsatt av Justis- og politidepartementet

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Justis- og politideparftementets høringsbrev 7.4.2011)

Høring - EU-konsultasjon om kollektive tvisteløsningsordninger
Europakommisjonen la 4. februar 2011 frem et konsultasjonsdokument om kollektive tvisteløsningsordninger til åpen høring. Med kollektive tvisteløsningsordninger (”collective redress”) menes både rettslige og utenrettslige ordninger som kan lede til opphør av ulovlig forretningspraksis eller til erstatningsansvar til fordel for grupper av kravshavere, se konsultasjonsdokumentet pkt. 1.2.

Spørsmålet om kollektive tvisteløsningsordninger berører ansvarsområdet til tre generaldirektorater: DG Justis, DG Konkurranse og DG Helse- og forbrukerpolitikk. Kommissærene for disse direktoratene ble i oktober 2010 enige om å arbeide for ”a coherent European framework to strengthen collective redress drawing as much as possible on the different national traditions” . Dette har nå ledet frem til en horisontal konsultasjon som dekker alle områder. Formålet er å samle innspill til en samordnet og felles holdning til kollektiv tvisteløsning. En ønsker både å avklare om det finnes felles prinsipper for slike prosesser som eventuell senere sektorspesifikk lovgivning bør bygge på, og mulige områder hvor håndhevelsen av EU-lovgivning kan styrkes gjennom ulike former for kollektiv tvisteløsning. Hva som vil bli virkeområdet for oppfølgende initiativer er følgelig usikkert. Men som eksempler på områder hvor kollektiv tvisteløsning kan tenkes å være aktuelt nevnes, foruten konkurranse- og forbrukerrett, e-handel, miljørett og finansielle tjenester.

Konsultasjonen må ses på bakgrunn av tidligere initiativ på konkurranseretts- og forbrukerområdet. I 2008 sendte Kommisjonen ut en hvitbok om erstatningssøksmål ved overtredelse av traktatens konkurranseregler. Hvitboken fremsatte blant annet forslag om adgang til kollektive søksmål. Til denne spilte Fornyings- og administrasjonsdepartementet inn merknader basert særlig på norske erstatnings- og prosessregler, herunder tvistelovens regler om gruppesøksmål, se http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/antitru...

Samme år ble det også sendt ut en grønnbok om kollektive tvistemål for forbrukere.

Vurdering
Siden konsultasjonen gjelder mulige prosessregler, kan det reises spørsmål om EØS-relevansen. Hvorvidt den videre oppfølgingen vil medføre implementeringsforpliktelser for Norge, avhenger av hvilket hjemmelsgrunnlag som benyttes og på hvilken måte oppfølgingen skjer.

Andre opplysninger
Se EØS-faktanotat om erstatningssøksmål ved overtredelse av antitrust-bestemmelsene i EU og EØS-faktanotat om grønnbok om kollektive tvisteløsningsordninger

Status
Konsultasjonsdokumentet inneholder ikke konkrete forslag, men ber om tilbakemelding på en rekke spørsmål så som på hvilke områder kollektive tvisteløsningsordninger kan representere en merverdi, eventuell gjennomføringsmåte, forholdet til annen type håndheving, og hvilke prinsipper senere sektorspesifikke forslag bør bygge på (effektivitetshensyn vs. misbruksfare, finansiering av kollektive tvisteløsningsordninger, forholdet til ADR-ordninger, sikring av representasjon mm.).

Konsultasjonen er på norsk høring frem til 25. mars 2011 (høringsinstansene kan også sende sine merknader direkte til Kommisjonen, gjerne med kopi til JD). JD tar sikte på, i samarbeid med FAD og BLD, å komme med innspill til Kommisjonen innen fristen 30. april 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
04.02.2011
Annen informasjon