Et europeisk initiativ om Alzheimers sykdom og annen demens

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om et europeisk initiativ om Alzheimers sykdom og annen demens

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.7.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 22.7.2009, dansk utgave)

Kommissionen opruster mod Alzheimers sygdom og andre neurodegenerative sygdomme

I dag har Kommissionen vedtaget konkrete forslag om at tage kampen op mod Alzheimers sygdom, demensfremkaldende sygdomme og andre neurodegenerative sygdomme. Disse helbredsmæssige og sociale udfordringer, der er fælles for Europa, kræver en koordineret indsats til effektiv forebyggelse og diagnosticering, behandling og pleje af de mennesker, der er ramt. Derudover opfordres landene i Europa også til at samle deres ressourcer og forbedre koordineringen af deres forskning i neurodegenerative sygdomme, og i Alzheimers i særdeleshed, ved for første gang at programmere deres forskningsinvesteringer i fællesskab i stedet for hver for sig. For øjeblikket er der over syv millioner mennesker med Alzheimers eller beslægtede lidelser i Europa, og det forventes, at dette antal vil fordobles i løbet af de næste 20 år. Det er af vital betydning, at man i dag planlægger, investerer og samarbejder på dette område både for at holde styr på de sociale udgifter til disse sygdomme og for at skabe håb, værdige forhold og sundere levevilkår for de ramte og deres familier. De foranstaltninger, der er vedtaget i dag, er et vigtigt skridt fremad både for Kommissionens kampagne "Et EU for patienterne" og den nye strategi om fælles programmering på forskningsområdet.

EU-sundhedskommissær Androulla Vassiliou sagde: "Når en person mister sine åndsevner og bliver dement, kan det ikke bare betragtes som et almindeligt tegn på alderdom. Efterhånden som den europæiske befolkning bliver ældre og ældre, bliver vi nødt til at samarbejde for bedre at forstå og forebygge disse lidelser. Vi må udvise solidaritet over for mennesker med demens ved at udveksle viden om, hvordan man bedst kan tage hånd om dem og respektere deres rettigheder og værdighed."

EU-kommissær Janez Potočnik med ansvar for videnskab og forskning sagde: "Vi ønsker at hjælpe forskningen til at spille en større rolle, når det gælder om at tage kampen op mod de samfundsmæssige udfordringer, som Alzheimers og beslægtede lidelser udgør. Kommissionen har allerede haft gode resultater med at støtte europæiske forskningsprojekter med deltagelse af de bedste forskere på dette område. Vi kommer imidlertid til at se store fremskridt, hvis medlemsstaterne nu begynder at koordinere deres nationale programmer ud fra en fælles dagsorden. Med det aktuelle forslag om fælles forskningsprogrammering opfordres medlemsstaterne til at indtage en pragmatisk holdning og samle deres ressourcer og forskningsinvesteringer i en pulje for bedre at kunne takle Alzheimers og andre neurodegenerative sygdomme. Dette er en chance for videnskaben i Europa og en reaktion på en af det moderne samfunds udfordringer."

En voksende social og økonomisk byrde
På grund af den øgede gennemsnitslevealder og den stigende andel af pensionerede i forhold til den erhvervsaktive del af befolkningen vokser den sociale og økonomiske byrde i forbindelse med neurodegenerative sygdomme. I 2005 blev de samlede direkte udgifter og omkostningerne ved uformelle plejeordninger i forbindelse med Alzheimers og andre former for demens anslået til 130 mia. EUR for EU-27 (21 000 EUR pr. patient), hvoraf omkostningerne ved uformelle plejeordninger tegnede sig for 56 %. De mest almindelige former for demens i EU er Alzheimers (ca. 70 % af tilfældene) og vaskulær demens (under 30 %).

Kommissionen foreslår, at der sættes ind på fire hovedområder
Formålet med dette europæiske initiativ er at tage fat på de største problemer i forbindelse med Alzheimers og andre demensfremkaldende sygdomme på fire nøgleområder:

• at sætte tidligt ind for at diagnosticere demens og i det hele taget mindske risikoen for demens
• at forbedre koordineringen af forskningen EU-landene imellem
• at udveksle viden om bedste praksis
• at etablere et forum for diskussion af spørgsmål vedrørende patienternes rettigheder, autonomi og værdighed.

Det første pilotinitiativ til fælles programmering med henblik på at koordinere forskningen i Alzheimers og andre neurodegenerative sygdomme
EU-landene har udpeget Alzheimers sygdom og beslægtede lidelser som det område, hvor det første pilotinitiativ til fælles programmering af forskningen bør iværksættes. Initiativet henvender sig til de EU-lande, som er villige til at være med til at udvikle en fælles strategisk forskningsdagsorden, som giver dem mulighed for at deltage efter princippet om "variabel geometri". 20 lande i Europa har allerede tilkendegivet, at de er villige til at samle deres ressourcer i en pulje og at udføre forskning på et område, hvor et fælles initiativ vil give betydelig merværdi sammenlignet med den nuværende opsplittede indsats i Europa.

Dette pilotinitiativ til fælles programmering skal bane vejen for andre fælles programmeringsinitiativer i fremtiden.

Baggrund
Alzheimers sygdom og andre sygdomme, der forårsager demens, er en del af kompleksgruppen af neurodegenerative sygdomme. På EU-plan vedtog Europa-Parlamentet beslutninger om dette emne i 1996 og 1998, og i Kommissionens EU-sundhedsstrategi fra 2007 "Sammen om sundhed" peges der på behovet for bedre at forstå neurodegenerative sygdomme som Alzheimers set på baggrund af befolkningens aldring. I 2008 opfordrede Rådet Kommissionen til at udarbejde en handlingsplan for at tage kampen op mod neurodegenerative sygdomme, herunder især Alzheimers sygdom. Kommissionen yder støtte til forskningsprojekter vedrørende Alzheimers og neurodegenerative sygdomme som led i det syvende rammeprogram for forskning.

Nøkkelinformasjon

EØS



EFTA/EØS-flagg

Norge



norge-flagg
Annen informasjon