Erfaringer med Schengen-samarbeidet:: Halvårsrapport november 2012 - april 2013

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Tredje halvårsrapport om virkemåten til Schengen-området 1. november 2012 - 30. april 2013

Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Third biannual report on the functioning of the Schengen area 1 November 2012 - 30 April 2013

Siste nytt

Nærmere omtale

Kommissionens rapport om fri bevægelighed i EU
Schengenområdet med fri bevægelighed betyder, at over 400 millioner EU-borgere fra 26 europæiske lande og et stigende antal borgere uden for EU kan rejse rundt uden at blive kontrolleret ved de indre grænser. Kommissionen fremlagde i dag sit tredje "sundhedstjek" af Schengenområdet i form af en halvårlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer. Der gøres i rapporten status over, hvordan Schengenområdet fungerer, med henblik på at sikre, at de lande, der deltager i Schengensamarbejdet [1], gennemfører de fælles regler ens.

"Schengen er et af Europas de mest værdsatte og konkrete resultater. Det er yderst påskønnet af EU's borgere og yder et væsentligt bidrag til vores økonomiske velstand. Det er utrolig vigtigt at finde frem til, hvordan vi kan styrke vores samarbejde og sikre den frie bevægelighed. Vi skylder vores borgere at sikre, at Schengen forbliver et område uden grænsekontrol ", udtaler EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström.

Denne tredje halvårlige rapport dækker perioden fra den 1. november 2012 til 30. april 2013, og den behandler især:

Anvendelsen af Schengenreglerne
I løbet af de seks måneder, som rapporten dækker, er der blevet genindført kontrol ved de indre grænser én gang af Norge i forbindelse med overrækkelsen af Nobels fredspris i Oslo (den 10. december 2012). Fra den 3. til den 12. december 2012 blev 3 136 personer kontrolleret, 19 blev nægtet indrejse og 8 blev anholdt.

Der er i flere af de deltagende stater (via Schengenevalueringsmekanismen) ved hjælp af stikprøver foretaget kontrol af, om reglerne anvendes korrekt med hensyn til: politisamarbejde (Estland, Letland, Litauen), luftgrænser (Polen, Slovakiet og Tjekkiet), landgrænser (Estland, Letland, Litauen) og visa (Estland, Polen, Slovakiet). Der er ikke påvist nogen mangler, som kræver en øjeblikkelig indsats fra Kommissionens side.

Visumudstedelse og sikkerhedsprocedurer
Visuminformationssystemet (VIS) anvendes i øjeblikket i fem regioner, og er senest blevet indført i den vest- og den centralafrikanske region (marts 2013). Det vil snart blive indført i Øst- og Sydafrika (6. juni 2013), i Sydamerika (5. september 2013) samt i Centralasien, Sydøstasien og Palæstina (14. november 2013). VIS fungerer godt, og den 6. maj 2013 var der i systemet registreret oplysninger om ca. 2,9 mio. visumansøgninger, 2,4 mio. udstedte visa og 348 000 afslag.

Den 9. april 2013 blev anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) taget i brug (IP/13/309 og MEMO/13/309). SIS II tilbyder medlemsstaterne nye forbedrede funktioner og kategorier af indberetninger, som giver mulighed for nemt at udveksle oplysninger mellem nationale grænsemyndigheder og told- og politimyndigheder om personer, der kan have været involveret i alvorlig kriminalitet eller som kan være efterlyst.

Situationen ved de ydre Schengengrænser
Fra oktober til december 2012 blev omkring 13 600 ulovlige grænsepassager opdaget, hvilket er et fald på 52 % sammenlignet med fjerde kvartal 2011. Fra juli til september 2012 tegnede Grækenland sig for over halvdelen af alle opdagede ulovlige grænsepassager, men situationen ændrede sig i august 2012, da Grækenland indsatte omkring 1 800 grænsevagter ved landgrænsen til Tyrkiet. Fra oktober til december 2012 indberettede Italien 31 % af alle de opdagede tilfælde (4 231 personer), efterfulgt af Grækenland, som indberettede 30 % af de opdagede tilfælde (4 035 personer).

Der vil fortsat blive gjort en indsats for at forbedre indsamlingen af oplysninger om migrationsstrømme inden for Schengenområdet med henblik på at iværksætte regelmæssig dataindsamling og analyse af ulovlige migrationsstrømme i 2014.

Baggrund
I september 2011 fremsatte Kommissionen forslag til at gøre Schengensystemet mere effektivt og legitimt (IP/11/1036 og MEMO/11/606). Kommissionen meddelte i sin meddelelse "Forvaltning af Schengensamarbejdet - en styrkelse af området uden indre grænser", at den vil fremlægge en oversigt over Schengensamarbejdet for EU-institutionerne to gange om året.

Disse rapporter skaber grundlag for en debat i Europa-Parlamentet og Rådet og bidrager dermed til at styrke de politiske retningslinjer for og samarbejdet mellem Schengenlandene. Kommissionens foregående rapport blev vedtaget i november 2012 (IP/12/1256)

Der foreligger desuden forhandlinger om de to lovgivningsforslag, som blev fremsat i september 2011. Disse lovgivningsforslag sikrer et bedre EU-baseret evaluerings- og overvågningssystem, hvorved man kan efterprøve og sikre anvendelsen af Schengenreglerne, og en mere struktureret europæisk beslutningsmekanisme, som i undtagelsestilfælde gør det muligt midlertidigt at genindføre kontrol ved de indre grænser, såfremt der er risiko for alvorlige trusler mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed. Den 29. og 30. maj blev der nået til enighed om Schengenforslaget på trilog- og Coreper-niveau, hvilket bringer et stærkere system for fri bevægelighed ét skridt nærmere.

Nyttige links
Kommissionens tredje halvårlige rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer

[1] Alle EU-medlemsstater undtagen Det Forenede Kongerige, Irland, Rumænien, Bulgarien og Cypern samt Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein, som ikke er med i EU.

[Se lenken til Kommisjonens pressemelding for ytterligere informasjon]

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.05.2013
Annen informasjon