Erfaringene med det europeiske år for like muligheter for alle 2007

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosial komite og Regionsutvalget: Gjennomføring, resultater og generell evaluering av det europeiske år for like muligheter for alle 2007

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.6.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

I 2006 bekræftede Rådet og Europa-Parlamentet på ny deres overbevisning om, at ikkeforskelsbehandling er et af EU's grundlæggende principper, ved at gøre 2007 til det europæiske år for lige muligheder for alle (herefter "det europæiske år"). Meningen med det europæiske år var at skabe øget opmærksomhed om retten til et liv uden forskelsbehandling på grundlag af de mange rettigheder og pligter i fællesskabsdirektiverne, og om behovet for at udvikle værktøjer på EU-plan og i medlemsstaterne med henblik på at skabe reel lighed. I henhold til afgørelsen om det europæiske år [1] skal denne meddelelse gøre rede for resultaterne og den samlede evaluering af, hvorvidt målsætningerne blev nået, og gennemgå resultaterne med henblik på at undersøge, om de er bæredygtige.

Meddelelsen fokuser på:

- de underliggende udfordringer og tilsvarende målsætninger, som det europæiske år skulle opfylde

- det europæiske års praktiske og finansielle gennemførelse på grundlag af den uafhængige evalueringsrapport [2] og med kravene i afgørelsen for øje og

- bæredygtige resultater som følge af det europæiske år i medlemsstaterne og på EU-plan med henblik på at vurdere, hvorledes disse kan anvendes i bestræbelserne på at tackle de store udfordringer, EU står overfor.

1 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 771/2006/EF af 17. maj 2006 om det europæiske år for lige muligheder for alle (2007) - mod et retfærdigt samfund (EØS-relevant tekst) (EUT L 146 af 31.5.2006, s. 1).
2 Løbende evaluering af det europæiske år for lige muligheder for alle 2007 -
Se:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=483&furthe....

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2009