Elektronisk identifikasjon av sauer og geiter

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet om bruk av elektronisk identifikasjon av sauer og geiter

Status:

Siste nytt

Meddelelse fra Kommisjonen (ny side)

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens meddelelse, dansk utgave)

Fællesskabsbestemmelserne om identifikation og registrering af husdyr, herunder får og geder, blev fastsat ved Rådets direktiv 92/102/EØF om identifikation og registrering af dyr (1). Erfaringerne med visse sygdomme viste imidlertid, at gennemførelsen af direktiv 92/102/EØF ikke forløb fuldt ud tilfredsstillende, og at der var behov for yderligere forbedringer. I oksekødssektoren var det nødvendigt at indføre begrebet individuel sporbarhed som led i beskyttelsen af forbrugerne mod transmittibel spongiform encephalopati (TSE). På denne baggrund blev Rådets forordning (EF) nr. 820/97 af 21. april 1997 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter (2) vedtaget, og kravene heri er fastholdt i den nuværende forordning (EF) nr. 1760/2000 (3).

Erfaringerne fra mund- og klovesygeepidemien i 2001 viste klart, at der var behov for at etablere sporbarhedsordninger for får, som opfyldte de særlige behov i denne sektor. Får og geder identificeres i dag i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder (4). Denne ordning omfatter fire hovedelementer: "identifikatorer", et "bedriftsregister", et "flytningsdokument" og en "elektronisk database".

På baggrund af de velkendte begrænsninger i forbindelse med håndtering af små drøvtyggere, når mange dyrs individuelle koder i øremærker eller tatoveringer skal læses på kort tid, er der fastsat bestemmelser om indførelse af elektroniske transpondere med henblik på automatisering af læsningen af dyrenes individuelle koder og direkte indlæsning i edb-systemer. Den 1. januar 2008 er fastsat som datoen for obligatorisk indførelse af elektronisk identifikation.

I henhold til forordningens artikel 9, stk. 4, skal Kommissionen forelægge en rapport for Rådet om anvendelsen af ordningen for elektronisk identifikation ledsaget af passende forslag med henblik på at bekræfte eller ændre datoen for obligatorisk indførelse af elektronisk identifikation.

I rapporten beskrives på grundlag af evalueringen af medlemsstaternes bidrag den nuværende situation, ligesom der drages konklusioner vedrørende gennemførligheden og relevansen af at indføre obligatorisk elektronisk identifikation af får og geder i Den Europæiske Union den 1. januar 2008 samt ajourføring af tekniske elementer i forordningen. Rapporten ledsages af et passende forslag.

1 EFT L 355 af 5.12.1992, s. 32. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 21/2004 (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8).
2 EFT L 117 af 7.5.1997, s. 1.
3 EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1.
4 EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.11.2007