Det europeiske forskningsrådet: drift og resultater i 2009

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet om Det europeiske forskningsrådets drift og gjennomføring av målene for sæprogrammer "Ideer" i 2009

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 3.9.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Det Europæiske Forskningsråd (EFR), der blev oprettet ved en kommissionsafgørelse [1] i 2007, forestår gennemførelsen af særprogrammet "Idéer" under det syvende rammeprogram. EFR består af et uafhængigt videnskabeligt råd, der støttes af en specifik struktur for gennemførelsen. I 2007 blev der som led i den generelle ordning om forvaltningsorganer [2] oprettet et forvaltningsorgan for Det Europæiske Forskningsråd [3] til at overtage den specifikke gennemførelsesstrukturs rolle fra Kommissionen. Ansvaret for at gennemføre særprogrammet "Idéer" og bistå Det Videnskabelige Råd blev overdraget til Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd ved en bemyndigelsesafgørelse [4], og forvaltningsorganet blev uafhængigt i juli 2009. Endnu en milepæl i 2009 var undersøgelsen af EFR's strukturer og mekanismer - en uafhængig vurdering af en række centrale aspekter af EFR på grundlag af de erfaringer, der er gjort siden oprettelsen.

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, og bilag I i Rådets beslutning om særprogrammet "Idéer" indeholder denne årlige kommissionsrapport, der er udarbejdet i samarbejde med Det Videnskabelige Råd, Kommissionens vurdering af Det Europæiske Forskningsråds drift og dets gennemførelse af målene for særprogrammet i 2009. Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd har også bidraget til rapporten.

1 Kommissionens afgørelse 2007/134/EF, EUT L 57 af 24.2.2007, s. 14.
2 Rådets forordning (EF) nr. 58/2003, EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.
3 Kommissionens afgørelse 2008/37/EF, EUT L 9 af 12.1.2008, s. 15.
4 K(2008) 5694 (ikke offentliggjort).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.09.2010
Annen informasjon