Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2013

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Årsrapport om Den europeiske Unions innsats innenfor forskning og teknologisk utvikling i 2013

Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union in 2013

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 04.09.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Årsrapporten om forskning og teknologisk udvikling i Den Europæiske Union er udarbejdet i medfør af artikel 190 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Formålet med rapporten er at give et overblik over de vigtigste foranstaltninger i rapporteringsåret.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.09.2014