Åpent internett og nettnøytralitet

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Det åpne internett og nettnøytralitet i Europa

Siste nytt

Dansk departementsvurdering offentliggjort 11.06.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 19.4.2011, dansk utgave)

Den digitale dagsorden: Kommissionen understreger, at den er fast besluttet på at sikre, at principperne om et åbent internet anvendes i praksis
I en rapport, som er vedtaget i dag, har Europa-Kommissionen understreget behovet for at sikre, at borgerne og virksomhederne uden problemer er i stand til at få adgang til et åbent og neutralt internet. Kommissionen vil overvåge, at EU's nye telekommunikationsregler vedrørende gennemsigtighed, tjenestekvalitet og muligheden for at skifte operatør, som skal træde i kraft den 25. maj 2011, anvendes på en måde, der sikrer, at disse principper om et åbent og neutralt internet overholdes i praksis. Kommissionen vil f.eks. være særlig opmærksom på tilstedeværelsen af generelle restriktioner for lovlige tjenester og applikationer og på, at EU-borgernes og –virksomhedernes bredbåndsforbindelser er så hurtige som angivet i internetudbydernes annoncer. Kommissionen har anmodet sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation (BEREC) om at foretage en omhyggelig undersøgelse af spørgsmål, som er af afgørende betydning, når man skal sikre et åbent og neutralt internet, herunder hindringer for skift af operatør, blokering eller regulering af internettrafikken (f.eks. internettelefoni), gennemsigtighed og tjenestekvalitet. Kommissionen vil inden årets udgang offentliggøre resultaterne af BEREC's undersøgelse, herunder eventuelle eksempler på blokering eller regulering af visse trafiktyper. Skulle BEREC's resultater og anden feedback vise, at der stadig er uløste problemer, vil Kommissionen vurdere behovet for strengere foranstaltninger.

Europa-Kommissionens næstformand Neelie Kroes, som er ansvarlig for den digitale dagsorden, udtalte i forbindelse hermed: "Jeg er fast besluttet på at sikre, at borgere og virksomheder i EU kan udnytte fordelene ved et åbent og neutralt internet uden skjulte restriktioner og med de hastigheder, som serviceudbyderne lover. Jeg er en stærk tilhænger af konkurrenceprincipperne, som ligger til grund for de nye forbedrede telekommunikationsregler vedrørende gennemsigtighed, tjenestekvalitet og muligheden for uden problemer at skifte operatør. I de kommende måneder vil jeg i nært samarbejde med medlemsstaternes tilsynsmyndigheder nøje overvåge, om de nye EU-regler overholdes, for at få vished for, at de garanterer et åbent internet. I slutningen af 2011 vil jeg offentliggøre resultaterne, herunder eventuelle eksempler på blokering eller regulering af visse trafiktyper. Er jeg ikke tilfreds, vil jeg ikke tøve med at foreslå strengere foranstaltninger, som kan være i form af retningslinjer eller endog generelle lovgivningsmæssige foranstaltninger med det formål at opnå den konkurrence og de valgmuligheder, som forbrugerne fortjener. Skulle dette vise sig at være utilstrækkeligt, er jeg parat til at forbyde blokering af lovlige tjenester og applikationer."

Der findes ikke nogen fast definition på "netneutralitet", men det vil fra den 25. maj 2011 være et krav i henhold til EU-retten, at medlemsstaternes tilsynsmyndigheder på teleområdet skal fremme internetbrugernes "adgang til og mulighed for at videreformidle information samt deres mulighed for at benytte applikationer og tjenester efter eget valg" (artikel 8, stk. 4, litra g, i rammedirektivet på telekommunikationsområdet (direktiv 2002/21/EF) som ændret ved direktiv 2009/140/EF).

Andre regler, der er direkte relevante for netneutralitet, og som træder i kraft den 25. maj som led i EU's nye telekommunikationsregler, omfatter krav vedrørende:

• gennemsigtighed (f.eks. eventuelle begrænsninger i adgangen til tjenester eller applikationer, opkoblingshastigheder)

• tjenestekvalitet (tilsynsmyndighederne kan fastsætte mindstekvalitetsniveauer)

• muligheden for at skifte operatør (inden for én arbejdsdag).

Gennemsigtighed
Forbrugerne skal kunne træffe kvalificerede valg med hensyn til deres internetudbyder på grundlag af tilstrækkelige oplysninger om eventuelle restriktioner i adgangen til særlige tjenester, de faktiske opkoblingshastigheder og eventuelle grænser for internethastigheder. Teleudbyderne skal i henhold til EU's nye telekommunikationsregler, der gælder fra den 25. maj 2011, sørge for, at forbrugerne – inden der underskrives en kontrakt – informeres om den nøjagtige karakter af den tjeneste, som de abonnerer på, herunder trafikstyringsteknikker og disses indvirkning på servicekvaliteten, samt eventuelle andre begrænsninger (såsom båndbreddegrænser eller tilgængelig opkoblingshastighed). BEREC har meddelt, at de fleste af medlemsstaternes nationale tilsynsmyndigheder har modtaget klager over uoverensstemmelser mellem de annoncerede og faktiske leveringshastigheder for en internetforbindelse.

Blokering eller regulering af lovlig internettrafik
Blokering kan ske ved enten at gøre det vanskeligt at få adgang til eller begrænse visse tjenester eller websteder på internettet. F.eks. blokerer nogle mobilinternetoperatører internettelefonitjenester (VoIP). Regulering, som anvendes til at styre internettrafikken og reducere overbelastning, kan benyttes til at sænke hastigheden i visse typer trafik og således påvirke kvaliteten af indholdet, såsom videostreaming leveret til forbrugerne af en konkurrent. Dagens rapport viser, at der har været en række tilfælde af forskelsbehandling af data fra visse operatørers side. Selv om disse i mange tilfælde blev løst frivilligt – ofte efter indgriben fra medlemsstaternes nationale tilsynsmyndigheder – er der behov for mere nøjagtige oplysninger for at skelne tilfælde med kontraktmæssig "de facto"-blokering fra de tilfælde, hvor adgangen til bestemte tjenester gøres betinget af en yderligere betaling, og for at få kendskab til omfanget (enkelttilfælde eller generelt) af de konstaterede blokeringsmetoder.

Styring af internettrafikken
De fleste internetbrugere kan acceptere, at det tager nogle få sekunder for en e-mail at nå frem til modtageren, men en tilsvarende forsinkelse i internettelefoni eller videochat virker forstyrrende. I dagens rapport sættes der fokus på den generelle holdning, at det er nødvendigt med styring af trafikken for at sikre, at internettrafikken kan forløbe gnidningsløst, især på tidspunkter, hvor nettene bliver overbelastede, og derved garantere en konsekvent god servicekvalitet. Der er bred enighed om, at operatørerne bør have mulighed for at fastlægge deres egne forretningsmodeller og kommercielle arrangementer. Nogle parter er imidlertid bekymret over et potentielt misbrug af trafikstyring til f.eks. at give den ene tjeneste særbehandling i forhold til den anden. Kommissionen og BEREC overvåger situationen.

Skift af udbydere af internettjenester
Kommissionens rapport bekræftede, at det var af afgørende betydning at sikre, at forbrugerne har let ved at skifte operatør. De nye telekommunikationsregler om nummerportabilitet, som kræver, at forbrugerne skal være i stand til at skifte operatør og beholde deres nummer inden for en enkelt arbejdsdag, bør være en hjælp i så henseende. De nye regler sørger også for, at betingelserne for kontraktopsigelse ikke virker hæmmende i forhold til skift af operatør. Kommissionen og BEREC vil se nærmere på, hvordan skift af operatør foregår i praksis.

Baggrund
Rapporten om netneutralitet følger et tilsagn, som Kommissionen afgav i forbindelse med vedtagelsen af EU's telereformpakke, om at aflægge rapport til Parlamentet og Rådet og afspejler kommentarer, der er fremsat under en offentlig høring (IP/10/860), som resulterede i over 300 svar (IP/10/1482), og en række brede drøftelser med interesserede parter, herunder et topmøde organiseret sammen med Europa-Parlamentet.

Meddelelse om netneutralitet:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/communi...

Websted for den digitale dagsorden:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes' websted:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Følg Neelie Kroes på Twitter:
http://twitter.com/neeliekroeseu

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.04.2011
Annen informasjon