Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Kontroll av salmonella og andre smittestoffer i næringsmidler
17.11.2003
Kartlegging av zoonoser
17.11.2003
Opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass
11.11.2003
Opprettelse av Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner
05.11.2003
Opprettelse av Den europeiske tilsynskomité for forsikring og tjenestepensjoner (CEIOPS)
05.11.2003
Opprettelse av Det europeiske bankutvalg
05.11.2003
Endringer vedrørende Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
05.11.2003
Den europeiske komité for bankspørsmål
05.11.2003
Endringer vedrørende Den europeiske verdipapirkomité
05.11.2003
Arbeidstidsdirektivet
04.11.2003
Prospektdirektivet om verdipapirer
04.11.2003
Kvotehandelsdirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
13.10.2003
Gjødselforordningen 2003
13.10.2003
Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål: gjennomføringsbestemmelser
06.10.2003
Omsetning av grønnsaksfrø: gjennomføringsbestemmelser
06.10.2003
Resultater fra forsøk med utsetting av genmodifiserte planter
29.09.2003
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
22.09.2003
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
22.09.2003
Tilsetningsforordningen for dyrefôr
22.09.2003
Brannklassifisering av gipsplater, høytrykkslaminerte dekorative plater og bærende konstruksjonsdeler av tre
07.08.2003
Vedtekter for europeiske samvirkeforetak (SCE)
28.07.2003
Opplysninger vedrørende anropers plassering
25.07.2003
Minstetilbudet av leide samband
24.07.2003
Produksjon og utvikling av statistikk om forskning og teknologi
22.07.2003
Europeiske samvirkeforetak: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse
22.07.2003
Fritidsbåtdirektivet: endringsbestemmelser
16.07.2003
BNI-forordningen 2003: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser
15.07.2003
Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler (2003)
15.07.2003
Forespørsler om vitenskapelige uttalelser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
11.07.2003
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap og frysere (endring)
03.07.2003
Overføring av personopplysninger til Argentina
30.06.2003
Elektrisitetsdirektivet 2003 (andre): felles regler for det indre marked for elektrisk kraft
26.06.2003
Vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene
26.06.2003
Gassmarkedsdirektivet (andre) 2003: felles regler for det indre marked for gass
26.06.2003
Legemidler til mennesker: endringsbestemmelser
25.06.2003
Storfebesetninger frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose
23.06.2003
Identifikasjon og registrering av storfe
23.06.2003
Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC)
16.06.2003
Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser
13.06.2003
Styrket kontroll med forflytning av sau og geit
11.06.2003
Tjenestepensjonsdirektivet 2003
03.06.2003
Tobakksreklamedirektivet
26.05.2003
Traktordirektivet 2003 om typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer
26.05.2003
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra storfe
26.05.2003
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
23.05.2003
Utpeking av administrator for toppdomenet .eu
21.05.2003
Stabilitetskrav for roro-passasjerskip
14.04.2003
Obligatorisk bruk av bilbelter i kjøretøyer på under 3,5 tonn
08.04.2003
Produksjon og formidling av sammenlignbare indekser for arbeidskraftkostnader
27.02.2003
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy)
06.02.2003
Miljøinformasjonsdirektivet
28.01.2003
Markedsmisbruksdirektivet 2003 om innsidehandel
28.01.2003
RoHS-direktivet: bruk av farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr
27.01.2003
WEEE-direktivet 2002: kassering av elektriske og elektroniske produkter
27.01.2003
Brannklassifisering av trefiberbaserte plater til bruk i bygninger
17.01.2003
Deltakelse i nettverk av konkurransemyndigheter - European Competition Network (ECN)
16.12.2002
Dyrehelseregler for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
16.12.2002
Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater
16.12.2002
Bygningsenergidirektivet 2002
16.12.2002
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart
16.12.2002
Statistikk om jernbanetransport
16.12.2002
Forsikringsformidlingsdirektivet 2002
09.12.2002
Statistikk om avfall
28.11.2002
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
05.11.2002
Installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner
05.11.2002
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
05.11.2002
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)
05.11.2002
Livsforsikringsdirektivet 2002
05.11.2002
Biproduktdirektivet om om produkter som ikke er omhandlet i noe særdirektiv: endringsbestemmelser om animalske biprodukter
21.10.2002
Informasjon om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
03.10.2002
Biproduktforordningen 2002 om produkter som ikke er beregnet for humant konsum
03.10.2002
Informasjon om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
03.10.2002
Retningslinjer for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
03.10.2002
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne
23.09.2002
Telekonkurransedirektivet: konkurranse i markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester
16.09.2002
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ERG)
29.07.2002
Policygruppe (RSPG) for frekvensforvaltning (2002)
26.07.2002
Rettledninger for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
24.07.2002
EUs 6. miljøhandlingsprogram
22.07.2002
IFRS-forordningen: bruk av internasjonale regnskapsstandarder
19.07.2002
Markedsføring av frø fra olje- og fibervekster
19.07.2002
EASA-forordningen 2002: felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet
15.07.2002
Kommunikasjonsverndirektivet 2002
12.07.2002
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)
27.06.2002
Tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest
27.06.2002
Støydirektivet
25.06.2002
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (vibrasjon)
25.06.2002
Handel med frø fra olje- og fiberplanter
13.06.2002
Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål
13.06.2002
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland
13.06.2002
Handel med frø til sukkerbete og fôrbete
13.06.2002
Omsetning av grønnsaksfrø
13.06.2002
Kosttilskuddsdirektivet
10.06.2002
Postdirektivet (andre): endringsbestemmelser om åpning for konkurranse på markedet for posttjenester
10.06.2002
Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse
06.06.2002
Overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk
27.05.2002
Luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker
13.05.2002
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av elektriske stekeovner
08.05.2002
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
07.05.2002
Uønskede stoffer i dyrefôr
07.05.2002
Toppnivådomenet .eu
22.04.2002
Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner
26.03.2002
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av klimaanlegg til husholdningsbruk
22.03.2002
Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende
11.03.2002
Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere
11.03.2002
Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester
07.03.2002
eKom-rammedirektivet 2002 for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
07.03.2002
Frekvensvedtaket: frekvenspolitisk regelsett
07.03.2002
Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon
07.03.2002
Tilgangsdirektivet for elektroniske kommunikasjonsnettverk
07.03.2002
Samtrafikk i et liberalisert telekommunikasjonsmarked
22.02.2002
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
18.02.2002
Meldingsformaliteter for skip som ankommer eller forlater havner
18.02.2002
Matlovsforordningen, inkludert opprettelsen av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
28.01.2002
Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker
27.01.2002
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til tredjestater
27.12.2001
Overføring av personopplysninger til Canada
20.12.2001
Honningdirektivet
20.12.2001
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser
19.12.2001
Krav og framgangsmåter for sikker lasting og lossing av bulkskip
04.12.2001
Produktsikkerhetsdirektivet
03.12.2001
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: liste over prioriterte stoffer
20.11.2001
Veterinærlegemiddeldirektivet 2001
06.11.2001
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker
06.11.2001
Et fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr
06.11.2001
Takdirektivet 2001 om nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft
23.10.2001
Svinepestdirektivet: tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest
23.10.2001
Vedtekter for europeiske selskap (SE)
08.10.2001
Europeiske selskaper: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse
08.10.2001
Følgerettsdirektivet: avgift på omsetning av billedkunst
27.09.2001
Begrenset bruk av virkelig verdi i finansieringsinstitusjoners regnskaper
27.09.2001
Fremme av elektrisitet produsert fra fornybare energikilder i det indre elektrisitetsmarked
27.09.2001
Varmeanlegg for motorvogner
27.09.2001
Sommertidsdirektivet
20.09.2001
Informasjon til forbruker om nye næringsmidler (ny mat)
20.09.2001
Markedsføring av frø i bulk til sluttforbrukere
31.08.2001
Ansvar for transportører som befordrer utenlandske statsborgere til et Schengen-land
28.06.2001
Dekk for motorvogner og tilhengere
27.06.2001
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
27.06.2001
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til utlandet
15.06.2001
Opprettelse av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
06.06.2001
Opprettelse av Den europeiske verdipapirkomité (ESC)
06.06.2001
Tobakksdirektivet 2001
05.06.2001
Vilkår for opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs og opplysningsplikt
28.05.2001
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: endringsbestemmelser om skrapesyke
22.05.2001
Opphavsrettsdirektivet
22.05.2001
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE)
21.05.2001
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner
04.04.2001
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)
19.03.2001
Oversikt over hvilke land hvis borgere er visumfrie og hvilke land hvis borgere er visumpliktige når de krysser Schengens yttergrense
15.03.2001
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
12.03.2001
Prosedyrer for lisensiering av jernbaneforetak
26.02.2001
Fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet
26.02.2001
Utvikling av Fellesskapets jernbaner : endringsbestemmelser
26.02.2001
Andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
12.02.2001
Atskilt tilgang til abonnementslinjer
18.12.2000
Avfallsforbrenningsdirektivet
04.12.2000
Skipsavfallsdirektivet 2000
27.11.2000
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
27.11.2000
Merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer for motorvogner med to eller tre hjul
22.11.2000
Kontroll og utdryddelse av blåtunge
20.11.2000
Nasjonale organer som skal fastsette standarder for elektroniske signaturer
06.11.2000
EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet)
23.10.2000
Økopunktsystemet for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike
21.09.2000
Energieffektivitetskrav til strømbegrensere for lysstoffrør
18.09.2000
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen
18.09.2000
ELV-direktivet 2000 om kasserte kjøretøy
18.09.2000
Beskyttelse av personopplysninger i Sveits
26.07.2000
Beskyttelse av personopplysninger i Ungarn
26.07.2000
Merkeforordningen for storfe: identifikasjon, registrering og merking av storfe og storfekjøtt
17.07.2000
Miljømerkeforordningen 2000
17.07.2000
Ozonforordningen 2000 om stoffer som bryter ned ozonlaget
29.06.2000
Betalingsdirektivet 2000 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
29.06.2000
Direktivet om elektronisk handel
08.06.2000
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy (til 2018)
06.06.2000
Atskilt tilgang til abonnementslinjer
25.05.2000
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor fellesskapet: endringsbestemmelser
16.05.2000
Ansvarsforsikring for motorvogn (4. rådsdirektiv)
16.05.2000
Støy fra utstyr til utendørs bruk
08.05.2000
Legemidler mot sjeldne sykdommer: gjennomføringsbestemmelser om kritierier og om definisjoner
27.04.2000
Taubaneanlegg til persontransport
20.03.2000
Samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked
20.03.2000
EU-traktatens anvendelse på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden
22.12.1999
Godkjenning Østerrikes plan for overvåking og kontroll av salmonella i fjørfe
21.12.1999
Forbud mot bovint veksthormon (BST) til melkekyr
17.12.1999
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra griser: endringsbestemmelser
16.12.1999
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
16.12.1999
Legemidler mot sjeldne sykdommer
16.12.1999
Elektronisk signaturdirektivet: fellesskapsramme for elektroniske signaturer
13.12.1999
Energimerkedirektivet for personbiler
13.12.1999
Gjennomføring av rådsvedtak 1999/280/EF om informasjonsutveksling og konsultasjoner om forsyningskostnader for råolje og forbruk
26.07.1999
Verpehønsdirektivet
10.07.1999
Rammeavtale om midlertidig ansettelse
28.06.1999
Organisering av sjøfolks arbeidstid
21.06.1999
Eurovignettdirektivet: veiavgifter på tunge lastebiler
17.06.1999
Fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
15.06.1999
Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger
31.05.1999
Forbrukerkjøpsdirektivet
25.05.1999
Produktansvarsdirektivet: endringsbestemmelser
10.05.1999
Vognkortdirektivet
29.04.1999

Sider