Europalov - uke 39/2022

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 39/2022

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 26.9.-2.10.2022

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK

Generelt
Fordelingsvirkninger av nasjonale tiltak og reformer - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.9.2022*

Fri bevegelighet
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 1.10.2022

Trygd
EU-henstilling om økonomisk sosialhjelp - Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 28.9.2022 med pressemelding*
Trygdeforordningen 2004 - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 29.9.2022

Arbeidsrett, likestilling og helse og sikkerhet
Asbestdirektivet: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 28.9.2022 med pressemelding*
Veien mot en asbestfri fremtid - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.9.2022 med pressemelding*
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 29.9.2022

ENERGI

Generelt
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser for nasjonale energi- og klimastatusrapporter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 29.9.2022
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: regler for fremdriftsrapporter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.9.2022*

Energieffektivitet
Dekkmerkeforordningen 2020 - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2022

Fornybar energi
Fornybardirektivet: gjennomføringsbestemmelser anerkjenning av opplysninger om klimagassutslipp fra dyrking av søyabønner i Argentina - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.9.2022
Godkjenning av den østerriske ordningen AACS som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.9.2022
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 29.9.2022

Gass- og elektrisitetsmarkedet
Elektrisitetsforordningen 2019 (revisjon) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 29.9.2022

Elektrisk utstyr
Harmoniserte standarder for utstyr og beskyttelsessystemer for bruk i eksplosive atmosfærer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.9.2022*

FINANSIELLE TJENESTER

Forsikring
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 29.9.2022

Banker og andre kredittinstitusjoner
Boliglånsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 29.9.2022
EU-direktivet fra 2014 gir forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark har forbrukerne fått bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Direktivet sikrer også et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. EØS-komiteen gjorde i 2019 vedtak om innlemming av direktivet i EØS-avtalen.

Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015 - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 29.9.2022
I EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv fra 2015 ble virkeområdet utvidet til å omfatte tilbydere av spillvirksomhet og det ble fastsatt skjerpede krav til rapporteringsplikt. I Norge er regelverket gjennomført gjennom endringer til hvitvaskingsloven. Direktivets krav om tilgang til informasjon om reelle rettighetshavere krevde nye norske lovbestemmelser og derfor også Stortingets samtykke.

Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser til hovedindeks og godkjente børser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.9.2022*

Børs og verdipapirer
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Colombia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.9.2022*
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Taiwan - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.9.2022*
EMIR-forordningen: forlengelse av overgangsordningen for midlertidig unntak fra clearingforpliktelsen for visse pensjonsordninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.9.2022
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om transparenskrav - Norsk forskrift kunngjort 30.9.2022
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om adgang til beskyttede opplysninger på EU-plan - Norsk forskrift kunngjort 30.9.2022
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022

HELSE

Legemidler
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering (2022) relatert til legemiddelovervåkning - EØS-notat offentliggjort 1.10.2022
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2022) - Norsk forskrift kunngjort 29.9.2022
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Achillea millefolium L. - EØS-notat offentliggjort 1.10.2022. EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022

Medisinsk utstyr
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for visse klasse D-utstyr - EØS-notat offentliggjort 1.10.2022
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser om oppgavene til og kriterier for EU-referanselaboratorier - EØS-notat offentliggjort 1.10.2022

Kosmetikk
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om formaldehyd - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse UV-filtre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022

Folkehelse
Veien mot en asbestfri fremtid - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.9.2022 med pressemelding*

IMMATERIALRETT
Varemerkedirektivet 1989 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 26.9.2022

INDRE MARKED OG EØS
EU-rammeverk for kritiske råmaterialer - Notat om planlagt regelverk lagt fram av Kommisjonen 30.9.2022 med tilbakemeldingsfrist 25.11.2022*

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER

Personvern
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om overføring av personopplysninger til tredjeland - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om standardavtalevilkår mellom behandlingsansvarlige og databehandler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022

Produktansvar
Ansvarsdirektivet for kunstig intelligens (AI-ansvarsdirektivet) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 28.9.2022 med pressemelding*
Produktansvarsdirektivet (revisjonsforslag 2022) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 28.9.2022 med pressemelding*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler - Utkast til deleggert forordning lagt fram av Kommisjonen 26.9.2022 med tilbakemeldingsfrist 24.10.2022*
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 29.9.2022*
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2022
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om kontroll av farmakologisk aktive stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.9.2022
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til kontroll av farmakologisk aktive stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.9.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.9.2022*

Plantesanitære forhold
Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål: unntak for økologisk produksjon - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 26.9.2022*
Omsetning av grønnsaksfrø: unntak for økologisk produksjon - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 26.9.2022*

Næringsmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960c(i)) og rebaudiosider fremstilt fra stevia - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 29.9.2022*
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ascorbinsyre, natrium-ascorbat og kalsium-ascorbat - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 29.9.2022*
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av 'Scansmoke PB 1110' - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2022
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om bruk av ikke-økologisk protein som følge av Ukraina-krigen - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om eddiksyre m.fl. - Norsk forskrift kunngjort 27.9.2022. EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.133 i næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) i ubearbeidet blekksprut - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om særskilte krav til produksjon og bruk av frøplanter, karens og annet planteformeringsmatierale - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022

MILJØ

Luft
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler: endring av gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2022.
CO2-utslipp for personbiler og varebiler: oppdaterte bestemmelser om overvåking og innrapportering av opplysninger - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2022.
CO2-utslippskrav til person- og varebiler for 2018: gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2022.
CO2-utslippskrav til person- og varebiler for 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2022.
Godkjenning av en dieselforvarmer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2022.
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2022.

Avfall
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport av avfall til gjenvinning i land utenfor OECD - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (9. versjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022

Farlige stoffer
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering (2022) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 29.9.2022
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: ajourføring 2022 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Sojet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdateringer (18. ATP) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022

Farlige stoffer: plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av fosmet som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2,5-diklorbenzosyremetylester m.fl.) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022

Miljøvern
Godkjenning av ordningen Sustainable Biomass Program voluntary scheme - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.9.2022*

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Forsyningsvirksomhetdirektivet 2014 for vann, energi, transport og post - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.7.2022 og publisert i EU-tidende 26.9.2022

STATISTIKK
Europeisk sosialstatistikk: antall og titler på variabler for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.9.2022

TRANSPORT

Kjøretøyer
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringer og rettelser til administrative krav - Norsk forskrift kunngjort 27.9.2022. EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om krav til markedsovervåking - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022

Transport med jernbane
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2022
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: endringsbestemmelser om ilegging av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur - Norsk forskrift kunngjort 27.9.2022. EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sjøtransport
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: anerkjennelse av Det forente kongerike - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.9.2022*
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner: tekniske spesifikasjoner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.9.2022*
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for lagringskapasitet ombord - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om bærekraftig forvaltning - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om ordningen for valg av skip for inspeksjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsmetode og rapportering av oppfisket marint avfall - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022

Sivil luftfart
Sikkerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud: ajourføring av kriterier - Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 28.9.2022 med tilbakemeldingsfrist 26.10.2022*
Sikkerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud: utfyllende bestemmelser om prosedyrer - Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 28.9.2022 med tilbakemeldingsfrist 26.10.2022*
Styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet for luftfart: anvendelsesregler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.9.2022
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser om krav til rapportering og meteorologiske tjenester - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
Etterforsking og forebygging av flyulykker: retting av visse språkversjoner av bestemmelser om liste over tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering av hendelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 28.9.2022
Flypassasjerforordningen 2004 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 26.9.2022. Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 29.9.2022