Europalov - uke 37/2022

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 37/2022

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 12.9.-18.9.2022

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK

Fri bevegelighet
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.9.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.9.2022*

Trygd
Trygdeforordningen 2004 - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.9.2022
Regjeringen la 1. april 2022 fram et lovforslag for Stortinget hvor det blant annet foreslås at EUs trygdeforordning og den tilknyttede gjennomførings­forordningen inkorporeres i selve folketrygdloven, og ikke i egen forskrift, som i dag. Målet er å øke synligheten av Norges forpliktelser. - Det skal bli tydeligere at internasjonale avtaler har en innvirkning på norsk trygdelovgivning, uttalte arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen ved fremleggelsen av lovproposisjonen. Den følger opp forslag fra Trygdekoordineringsutvalget som la fram sin utredning i 2021, og innebærer endringer i både trygdelovgivningen og helselovgivningen.

Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger: ajourføring 2022 - Beslutning av Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger publisert i EU-tidende 10.8.2022*

Arbeidsrett, likestilling og helse og sikkerhet
Minstelønnsdirektivet - Europaparlamentets plenumsbehandling 14.9.2022 med pressemelding (enighet med Rådet). Omtale publisert av Norges delegasjon til EU 16.9.2022

ENERGI

Energieffektivitet
Energieffektiviseringsdirektivet (revisjonsforslag 2021) - Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Europaparlamentet 14.9.2022 med pressemelding

Fornybar energi
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 14.9.2022 med pressemelding

Gass- og elektrisitetsmarkedet
Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.9.2022

FINANSIELLE TJENESTER

Generelt
Myndigheten for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (forslag 2021) - Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 16.9.2022

Banker og andre kredittinstitusjoner
Kapitalkravsforordningen (CRR) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om overvåking og risiko - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.9.2022 (enighet med Rådet)
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner - Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 13.9.2022

FORBRUKERSAKER
Pakkereisedirektivet 2015 - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.9.2022. Forslag til fortolkningsdom med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.9.2022
Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.

EU-rammeverk for passasjerrettigheter - Høring om initiativet for gjennomgang av EU-regelverket for passasjerrettigheter igangsatt av Kommisjonen 14.9.2022 med tilbakemeldingsfrist 7.12.2022
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot de allergifremkallende duftstoffene atranol, kloratranol og metylheptinkarbonat - Norsk forskrift kunngjort 14.9.2022
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om merking av allergifremkallende duftstoffer - Norsk forskrift kunngjort 14.9.2022
Urimelige avtalevilkårsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.9.2022

HANDELSFORENKLINGER
Forbud mot omsetning av varer produsert ved tvangsarbeid - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.9.2022 med pressemelding*
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for visse byggevarer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.9.2022*
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om produkter som inneholder EU-gjødselprodukter som inneholder hemmende forbindelser og etterbehandling av biorester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.9.2022

HELSE

Generelt
Forordning om europeisk helsedataområde - Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 16.9.2022

Legemidler
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering (2022) relatert til legemiddelovervåkning - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.9.2022
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: inkludering av etyl-alfa-fenylacetoacetat (EAPA) i listen over listeførte stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.9.2022
Bruk av humane substanser i humanmedisin - Dansk departementsnotat offentliggjort 9.9.2022
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen - Norsk forskrift kunngjort 16.9.2022
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om felles logo for fjernsalg - Norsk forskrift kunngjort 16.9.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019 - Norsk forskrift om ikraftsetting av lov kunngjort 16.9.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjonspraksis for virksomme stoffer i legemidler - Norsk forskrift kunngjort 16.9.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om god distribusjonspraksis - Norsk forskrift kunngjort 16.9.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt mennesker - Norsk forskrift kunngjort 16.9.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om salgsmengde og bruk av antimikrobielle legemidler til dyr - Norsk forskrift kunngjort 16.9.2022
Veterinærmiddeldirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om endringer av godkjenningskrav som ikke krever vurdering - Norsk forskrift kunngjort 16.9.2022

Kosmetikk
Kosmetikkforordningen 2009 - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.9.2022
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.9.2022*

INDRE MARKED OG EØS
EUs 'State of the Union' 2022 - Årstale av Europakommisjonens president i Europaparlamentet 14.9.2022 med pressemelding*. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 15.9.2022

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Rammeverk for digitale produkters og tjenesters robusthet (Cyber Resilience Act) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 15.9.2022 med pressemelding
Bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet - Dansk departementsnotat offentliggjort 14.9.2022
Forordning om europeisk helsedataområde - Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 16.9.2022

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Digitalisering av søknader om Schengenvisum - Schengennotat offentliggjort 14.9.2022

KULTUR OG MEDIER
Sikring av mediefrihet og -pluralisme i det indre marked (Media Freedom Act) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 16.9.2022 med pressemelding
EU-henstilling om redaksjonell uavhengighet og eierskapsgjennomsiktighet i mediesektoren - Rekommandasjon vedtatt av Kommisjonen 16.9.2022 med pressemelding*
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet 16.9.2022. Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt av Kommisjonen til Rådet 16.9.2022 for forhåndsgodkjenning

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om opprettelse av EUs referanselaboratorium for Rift Valley Fever - Norsk forskrift kunngjort 12.9.2022

Fôrvarer
Godkjenning av L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.9.2022*

Næringsmidler
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2022 - Forordning vedtatt av Kommisjonen 15.9.2022

MILJØ

Generelt
Omsetning og eksport av varer og produkter knyttet til avskoging og skogforringelse - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 13.9.2022 med pressemelding

Farlige stoffer
Grunnforordning for Det europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) - Notat om planlagt forordning lagt fram av Kommisjonen 12.9.2022 med tilbakemeldingsfrist 10.10.2022*
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Junior Lotion - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.9.2022*
Persistente organiske forbindelser (POPs) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.9.2022
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringer til merknader om visse stoffer - EØS-notat offentliggjort 17.9.2022
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdatering av merknader - EØS-notat offentliggjort 17.9.2022
Biocider: avslag på godkjenning av N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin til bruk i produkter av type 8 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 14.9.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Grain - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 14.9.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Pasta - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 14.9.2022

Miljøvern
Støy fra sivile overlydsfly: oppheving av regelverk - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 16.9.2022*
Svoveldirektivet 2016 (kodifisering): reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering) - Norsk forskrift kunngjort 14.9.2022

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet 2014 - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 15.9.2022

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.9.2022

TRANSPORT

Kjøretøyer
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser om prosedyrer for utslippstypegodkjenning - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 13.9.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om sikkerhets- og nummereringsysstemer i dokumentmalene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 14.9.2022

Veitransport
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (forslag 2021) - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.9.2022
Adgang til yrket som veitransportør: endringer til gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 14.9.2022

Sivil luftfart
Støy fra sivile overlydsfly: oppheving av regelverk - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 16.9.2022*
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om utsettelse av krav om automatisk lokalisering av luftfartøy i nød - EØS-notat offentliggjort 17.9.2022*
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk (SERA): ajourføring - EØS-notat offentliggjort 17.9.2022*
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om fly som brukes til sports- og rekreasjonsflyging - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 14.9.2022