Europalov - uke 36/2022

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 36/2022

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 5.9.-11.9.2022

LEDIG STILLING
Stortingets EU/EØS-nytt søker ny redaktør - les mer om stillingen.

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ENERGI

Energieffektivitet
Krav til miljøvennlig utforming og energimerking av varer: arbeidsplan 2022-2024 - EØS-notat offentliggjort 6.9.2022*

FINANSIELLE TJENESTER

Banker og andre kredittinstitusjoner
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav basert på faste kostnader - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.9.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelse om beregning av kredittrisikojusteringer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 8.9.2022

Fri bevegelighet for kapital
EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - TEUV artikkel 63(1) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.9.2022

FORBRUKERSAKER
Forbrukerrettighetsdirektivet 2011 - Høring om endring av angrerettloven med hensyn til pengespill igangsatt av Barne- og familiedepartementet 30.11.2022 med frist 30.11.2022
Urimelige avtalevilkårsdirektivet - Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 8.9.2022

FORSKNING OG UTDANNING
EU-henstilling om tilgang til førskoleundervisning og barnehageplasser - Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 8.9.2022*
Pathways to School Success: EU-henstilling om tiltak mot skolefrafall - Dansk departementsnotat offentliggjort 5.9.2022
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.9.2022

HANDELSFORENKLINGER
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Hohenloher Birnenbrand og Hohenloher Birnenwasser som alkoholsterke drikker - EØS-notat offentliggjort 10.9.2022
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om produkter som inneholder EU-gjødselprodukter som inneholder hemmende forbindelser og etterbehandling av biorester - EØS-notat offentliggjort 11.9.2022
Gjødselforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om effektivitets- og sikkerhetskriterier for bruk av biprodukter - EØS-notat offentliggjort 10.9.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Bolandin' - EØS-notat offentliggjort 9.9.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Colli Berici' - EØS-notat offentliggjort 9.9.2022

HELSE
EU-strategi om tilgang til omsorg - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.9.2022 med pressemelding
Strategi for bekjempelse av covid-19 høsten 2022 og vinteren 2023 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 2. september 2022 med pressemelding*
EU-henstilling om tilgang til langtidsomsorg - Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 7.9.2022 med pressemelding

Legemidler
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på pakninger - Norsk forskrift kunngjort 9.9.2022
Legemiddeldirektivet: unntaksbestemmelser om sikkerhetselementer på innpakningene for eksport til Storbritannia - Norsk forskrift kunngjort 9.9.2022
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om merking av ikke-godkjente legemidler til bruk i kliniske forsøk - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.9.2022
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 9.9.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringsbestemmelser om kravene til overholdelse av god laboratoriepraksis - Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 7.9.2022 med tilbakemeldingsfrist 5.10.2022*

IMMATERIALRETT
Mønsterdirektivet: rettslig vern av design - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.9.2022
Opphavsrettsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.9.2022
Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.9.2022

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Digital portal for informasjon om det indre marked: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2022

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER

Personvern
Personvernforordningen 2016 (GDPR) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.9.2022

Schengen- og Dublin-samarbeidet
Digitale pass og ID-kort - Notat lagt fram av Kommisjonen 8.9.2022 med tilbakemeldingsfrist 6.10.2022*
Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS): gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.9.2022*
Ikke-anerkjennelse av russiske pass utstedt i okkuperte områder i Ukraina - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 6.9.2022 med pressemelding*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.9.2022
Regler for statsstøtte til jernbane, kanaltrafikk og multimodal transport - Dansk departementsnotat offentliggjort 7.9.2022

KULTUR OG MEDIER
Beskyttelse av kulturarven mot virkningene av klimaendringer - Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.9.2022 med pressemelding*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelseforordningen: endring av sertifikater ved innførsel av produkter av kjøtt og melk - EØS-notat offentliggjort 10.9.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifikater for import eller transitt av visse sammensatte produkter - EØS-notat offentliggjort 10.9.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia - EØS-notat offentliggjort 8.9.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen - EØS-notat offentliggjort 8.9.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Latvia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.9.2022*
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen - EØS-notat offentliggjort 8.9.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen - EØS-notat offentliggjort 8.9.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia - EØS-notat offentliggjort 8.9.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia - EØS-notat offentliggjort 8.9.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen - EØS-notat offentliggjort 8.9.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Tyskland, Kroatia, Ungarn og Nederland - EØS-notat offentliggjort 8.9.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland og Polen - EØS-notat offentliggjort 8.9.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike, Tyskland, Nederland og Spania - EØS-notat offentliggjort 8.9.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.9.2022*
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Nederland - EØS-notat offentliggjort 8.9.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Nederland - EØS-notat offentliggjort 8.9.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tyskland, Nederland og Polen - EØS-notat offentliggjort 8.9.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tyskland, Spania, Frankrike, Nederland og Portugal - EØS-notat offentliggjort 8.9.2022
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser og rettelser om fiskerivarer, egg og visse høyraffinerte produkter, og om kontroll av visse muslinger - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 9.9.2022
Kontroll med animalske produkter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om tredjestater godkjent for import av visse fiskeprodukter - EØS-notat offentliggjort 11.9.2022
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.9.2022
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.9.2022
Opphevelse av visse beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 - EØS-notat offentliggjort 8.9.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA - EØS-notat offentliggjort 9.9.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA - EØS-notat offentliggjort 9.9.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og Marokko - EØS-notat offentliggjort 10.9.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA - Norsk forskrift kunngjort 8.9.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA - EØS-notat offentliggjort 10.9.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA - Norsk forskrift kunngjort 8.9.2022

Fôrvarer
Godkjenning av jern(II)kelat: endring av vilkår - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.9.2022*
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2022*
Godkjenning av Lantharenol som fôrtilsetning for katter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2022*
Godkjenning av mangan lysinatsulfat som fôrtilsetning for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2022*
Godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endring av vilkår - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.9.2022*
Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff: endring av vilkår - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.9.2022*
Godkjenning av visse typer olje av sitron og lime som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.9.2022
Tilsetningsforordningen for dyrefôr: godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2022*
Godkjenning av L-metionin produsert av Corynebacterium glutamicum og Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.9.2022*
Godkjenning av L-valine produsert av Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.9.2022*

Næringsmidler
Aromaforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2022*
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2022*

MILJØ

Generelt
Regelmessig gjennomgang av landenes gjennomføring av EUs miljølovgivning - Ajourført meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.9.2022

Luft
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 8.9.2022
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om Danmark, Frankrike og Sverige - EØS-notat offentliggjort 8.9.2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy som ikke er registrert som nyttekjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 6.9.2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 6.9.2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 6.9.2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om kjøretøyer til særskilt bruk - Norsk forskrift kunngjort 6.9.202
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: utfyllende bestemmelser om resultater av testing på vei - Norsk forskrift kunngjort 6.9.2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: verifisering og korrigering av data - Norsk forskrift kunngjort 6.9.2022
Overvåking og rapportering av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 6.9.2022
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2019) - Norsk forskrift kunngjort 6.9.2022
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: endringer til gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger - Norsk forskrift kunngjort 6.9.2022
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger - Norsk forskrift kunngjort 6.9.2022
Tilsyn med drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om opplysninger om antall drivaksler - Norsk forskrift kunngjort 6.9.2022
Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering - Norsk forskrift kunngjort 6.9.2022

Avfall
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD - EØS-notat offentliggjort 9.9.2022

Farlige stoffer
Biocider: forlengelse av godkjenningen av akrolein i biocidprodukter av type 12 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.9.2022*
Biocider: forlengelse av godkjenningen av etofenproks til bruk i produkter av type 8 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.9.2022*
Biocider: forlengelse av godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.9.2022*
Biocider: forlengelse av godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.9.2022*
Biocider: forlengelse av godkjenningen av medetomidin til bruk i produkttype 21 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.9.2022*
Biocider: forlengelse av godkjenningen av spinosad til bruk i produkter av type 18 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.9.2022*
Biocider: forlengelse av godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkttype 8 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.9.2022*
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Spray - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.9.2022*
Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av DDA-karbonat til bruk i produkttype 8 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.9.2022*
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et produkt som inneholder Capsicum oleoresin expeller pressed - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.9.2022*
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om N,N-dimetylformamid - Norsk forskrift kunngjort 7.9.2022
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om heksaklorbenzen - Utkast til delegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.9.2022

Farlige stoffer: plantevernmidler
Avslag på godkjenning av 1,3-diklorpropen som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 10.9.2022
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2022
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2022
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet sauefett i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.9.2022
Plantevernmiddelforordningen - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.9.2022

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 17 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.9.2022*

STATISTIKK
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser om introduksjon av nye moduler - Svensk departementsnotat offentliggjort 6.9.2022 Dansk departementsnotat offentliggjort 9.9.2022
Statistikk om helsefasiliteter, -personell og -tjenester - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.9.2022

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - TEUV artikkel 49 - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 5.9.2022. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.9.2022

TRANSPORT

Innlandstransport
Kollektivtransportforordningen om konkurransutsetting av transport på vei og bane - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 5.9.2022 Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.9.2022

Veitransport
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om trafikkinformasjonstjenester i sanntid - EØS-notat offentliggjort 11.9.2022

Transport med jernbane
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse av referanseperioden - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 8.9.2022. EØS-notat offentliggjort 6.9.2022.