EØS-avtalen artikkel 22 (toll)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 22 Toll - EØS-avtalen artikkel 22 (toll)

Siste endring

Artikkel

022

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 22

En avtalepart som overveier å redusere det effektive nivå av sine tollsatser eller avgifter med tilsvarende virkning som anvendes overfor tredjestat som nyter godt av mestbegunstigelsesbehandling, eller som vurderer å suspendere anvendelsen av dem, skal så vidt mulig senest tredve dager før iverksettelsen av reduksjonen eller suspensjonen meddele dette til EØS-komiteen. Avtaleparten skal ta til etterretning enhver merknad fra andre avtaleparter med hensyn til skjevheter som måtte oppstå av dette.

Engelsk utgave

Article 22

A Contracting Party which is considering the reduction of the effective level of its duties or charges having equivalent effect applicable to third countries benefiting from most-favoured-nation treatment, or which is considering the suspension of their application, shall, as far as may be practicable, notify the EEA Joint Committee not later than 30 days before such reduction or suspension comes into effect. It shall take note of any representations by other Contracting Parties regarding any distortions which might result therefrom.