Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/351 av 28. februar 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter

Commission Regulation (EU) 2020/351 of 28 February 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of citric acid (E 330) in cocoa and chocolate products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.3.2020)

Sammendrag av innhold
I henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er sitronsyre (E 330) et godkjent tilsetningsstoff i næringsmiddelkategori 05.1 "Kakao og sjokoladeprodukter" som omfattes av direktiv 2000/36/EF med en maksimal grenseverdi på 5000 mg / kg. Den 6. mars 2018 ble det sendt inn en søknad om endring av vilkårene for bruk av sitronsyre (E 330) i næringsmiddelkategori 05.1 "Kakao og sjokoladeprodukter. Søker ba om økt grenseverdi opp til 10000 mg / kg for melkesjokolade.

Når sitronsyre (E 330) blir benyttet som stabilisator i kakaomasse, med høye nivåer av polyfenoler, synker pH-verdien og sitronsyren reagerer med en del polyfenoler. Reaksjonen mellom sitronsyre og polyfenol gir kakaomassen en karakteristisk rosa fargenyanse og en syrlig bærsmak. Både den rosa fargen og den syrlige bærsmaken vil være tydelige i sluttproduktet, dvs. i sjokolade. Dagens nivåer på 5000 mg sitronsyre/kg melkesjokolade er verken tilstrekkelig for å oppnå de ønskede rosa nyansene eller den syrlige smaken. Dette kan bare bli oppnådd med en konsentrasjon på 10000 mg / kg.

I og med at støkiometrien i reaksjonen mellom sitronsyre (E 330) og polyfenoler er konstant må mengde kakaomasse økes relativt til den økningen av sitronsyre som det blir søkt om. Sitronsyre (E 330) er et tilsetningsstoff som er godkjent i en rekke matvarer i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. Det er ikke forventet at den økte grensemengden til 1 000 mg / kg for melkesjokolade vil ha noen innvirkning på totaleksponeringen av betydning. Den aktuelle oppdateringen har ingen økt helsemessig risiko av betydning, og derfor er det ikke hentet inn noen risikovurdering fra EFSA.

Det anses hensiktsmessig å godkjenne bruken av sitronsyre (E 330) i kakaomasse for å oppnå en rosafarget melkesjokolade med syrlig bærsmak.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.02.2020
Anvendelsesdato i EU
24.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.06.2020
Anvendes fra i Norge
12.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0351
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro