Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning)

Tittel

Europaparlaments-og rådsforordning (EF) nr. 391/2009 av 23. april 2009 om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og om relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjoner

Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations
Del av:

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24.11.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.9.2012)

Sammendrag av innhold
Opprinnelig ble EØS-posisjonsnotat om gjennomføring av direktiv 2009/15/EF samt forordning (EF) 391/2009 behandlet 17. februar 2010 i spesialutvalget for transport. Innholdet i de to rettsaktene er i stor grad en konsolidering av reglene i direktiv 94/57/EF allerede innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-beslutning nr. 30/95, med unntak av noen tilleggsbestemmelser herunder artikkel 6 om bøtelegging av godkjente klasseselskap.

Kommisjonen kan etter artikkel 6 i forordning 391/009 bøtelegge klasseselskap som de selv har godkjent. Etter direktiv 94/57/EF var den eneste sanksjonsmuligheten overfor et klasseselskap å trekke godkjenningen av disse tilbake. Innføring av bøter representerer således en mildere sanksjonsform slik at man i større grad får en gradering av sanksjonsmulighetene.

Det presiseres at EØS-posisjonsnotatet kun omhandler artikkel 6 i forordning 391/2009, og vil således være å anse som et tillegg til notatet som allerede har vært behandlet i SU transport.

I henhold til artikkel 6 i forordning 391/2009 kan følgende alvorlig og gjentakende feil føre til en ileggelse av et overtredelsesgebyr:

• Dersom et klasseselskap gjentatte ganger og i vesentlig grad ikke har oppfylt krav stipulert i anneks 1 til forordningen;
• Dersom et klasseselskap gjentatte ganger og i vesentlig grad ikke overholder rapporteringskrav samt gjør tilgjengelige den informasjon som beskrevet i artikkel 8(4) og 9 i samme forordning;
• Dersom et klasseselskap gjentatte ganger i vesentlig grad ikke oppfyller krav stipulert i artikkel 10 om gjensidig anerkjennelse av sikkerhetsutstyr med de begrensninger som er innbakt i bestemmelsens ordlyd;
• Dersom det blir kartlagt at et klasseselskap har vesentlige mangler i sin struktur, sine systemer, prosedyrer eller internkontroll; eller
• Dersom et klasseselskap forsettelig har gitt Kommisjonen mangelfull, misvisende eller direkte feil informasjon som innhentes i forbindelse med implementeringskontroll foretatt av Kommisjonen slik beskrevet i artikkel 8 i forordningen.

I tillegg kan Kommisjonen ilegge et klasseselskap tvangsmulkt i følgende typer av saker:

• Dersom et klasseselskap ikke implementerer, eller implementerer for sent, preventive og/eller korrigerende tiltak påkrevet av Kommisjonen typisk i etterkant av en kontroll gjennomført i henhold til artikkel 8 i forordningen.

Ved fastsettelse av overtredelsesgebyr eller ved ileggelse av tvangsmulkt skal størrelsen på disse være forholdsmessig i forhold til sakens alvorlighet samt den økonomiske situasjonen til det aktuelle klasseselskap. Ved en slik fastsettelse skal man spesielt se hen til i hvilken grad den aktuelle overtredelsen har hatt en negativ effekt på sikkerhet og/eller miljø. Størrelsen på overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt kan ikke overskride fem prosent av selskapets gjennomsnittlig omsetning de tre siste årene.

EU-domstolen kan overprøve Kommisjonens fastsettelse av overtredelsesgebyr/tvangsmulkt.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Parlamentet og Rådet 23. April 2009 og publisert 28. mai 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.11.2005
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2009
Anvendelsesdato i EU
17.06.2009
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
24.11.2016
Høringsfrist
13.01.2017