InvestEU-programmet (2021-2027)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om etablering av InvestEU-programmet

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme

Siste nytt

Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 7.12.2020

Program eller byrå:
Program

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.9.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen la frem en forordning til programmet InvestEU (2021-2027) den 6. juni 2018. InvestEU programmet skal være rammen rundt et bredt spekter av EUs finansielle instrumenter som i dag sorterer under en rekke programmet.

Det nye programmet vil bestå av et fond, en rådgivningstjenesten, og en europeisk portal for investeringsprosjekter. Programmet skal legge til rette for samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer som ellers ikke blir realisert på grunn av markedssvikt. Med InvestEU vil kommisjonen motvirke for lavt investeringsnivå ved hjelp av garantier og finansielle instrumenter som igjen skal føre til private investeringer. Formålet er å få større fleksibilitet, redusere fragmentering og overlapp for å nå overordnede politiske målsetninger på en effektiv måte.

Kommisjonen foreslår å øremerke 15,2 milliarder Euro til programmet. Dette vil gi en garanti på 38 milliarder Euro over EUs budsjett til støtte for prosjekter av strategisk betydning i hele EU. Ved å tiltrekke seg investeringer fra andre kilder, forventer kommisjonen at InvestEU frigjør mer enn 650 milliarder Euro i tilleggsinvesteringer i EU over en 7-årsperioden.

InvestEU skal være markedsbasert og etterspørselsdrevet, men også ha klare politiske mål. Formålet er å stimulerer private investorer til å bidra til å nå EUs ambisiøse mål innen bærekraft, fremragende forskning og sosial inkludering. De målrettede investeringene vil falle under fire hovedområder:

• Bærekraftig infrastruktur; €11.5 milliarder
• Forskning, innovasjon og digitalisering, €11.25 milliarder
• SMB og «small mid-cap», €11.25 milliarder
• Investeringer med et sosialt formål, utdanning og kompetanse. €4 milliarder

Forordningsforslaget åpner for at EØS-landene deltar i deler av programmet.

DG ECFIN diskuterer for tiden internt hvilke finansielle produkter de ønsker å opprette under InvestEU. Planen er å utforme utkast til beskrivelse av finansielle produkter. Et forslag til finansielle produkter vil offentliggjøres rundt årsskiftet 2019/2020, og deretter vil kommisjonen starte forhandlinger om garantiavtaler.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når det gjelder eventuell norsk tilknytning til InvestEU, inneholder artikkel 5 bokstav a en regel om at EØS/EFTA-landene kan delta, og at deltakelse skal skje på grunnlag av EØS-avtalen. Det er tatt inn en lignende bestemmelse i de andre programforslagene for perioden 2021-2027, inkludert i EUs Indre markeds program og Horisont Europa.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er foreløpig endel usikkerhet på dette punktet. Det kan synes som det er mulig å delta i kun deler av programmet og være tilknyttet enkelte finansielle instrumenter. Det er også mulig at det kan være aktuelt med tilknytning per hovedområde.

Vi er i dialog med kommisjonen om dette, men har foreløpig fått tilbakemelding om at dette ikke er avklart.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er blitt diskutert med en rekke departementer gjennom en tverr-departemental arbeidsgruppe. De ulike departementene er i utgangspunktet avventede i påvente av mer informasjon fra kommisjonen.

Vurdering
InvestEU forordningens artikkel 5 åpner for tredjelands, herunder EØS-EFTA statenes, deltagelse i programmet. Samtidig er det foreløpig uklart hvordan tredjeland i praksis skal gå frem dersom de ønsker å knytte seg til visse tematiske områder eller finansielle produkter under InvestEU i henhold til nevnte artikkel. NFD vil arbeide for å få på plass større klarhet i muligheter og konsekvenser ved ulike former for tilknytning til programmet.

Status

Prosess i EU:
Forslaget til forordning ligger til behandling i EP og har vært gjennom Rådet hvor det foreligger en enighet om hovedtrekkene i forordningen.

Forordningen er forventet å tre i kraft i fom. 1. januar 2021.

Prosess i Norge:
Arbeidet med Kommisjonens forslag til nytt langtidsbudsjett er nedfelt i en egen interdepartemental arbeidsgruppe i UD. Ansvaret for de ulike programmene som inngår i det nye langtidsbudsjettet ligger til enhver tid i de ansvarlige fagdepartementene. Forordningen om nytt InvestEU program koordineres av NFD som ansvarlig departement, mens andre fagdepartementer også er ansvarlig for å vurdere ulike deler av programmet som ligger tematisk innenfor deres ansvarsområde.

Hvert enkelt departement må selv avklare deltakelse i relevante programdeler samt avklare finansiering.

EFTA-landene skal etter planen gi en samlet foreløpig (ikke- bindende) tilbakemelding til Kommisjonen om deltakelse i februar 2020. Endelig tilbakemelding til Kommisjonen er februar 2021. Dersom deltakelse i programmene har budsjettmessige konsekvenser, må dette behandles i den ordinære budsjettprosessen før en evt. forpliktelse om deltakelse. Dette tilsier at finansiering og deltakelse fra norsk side må avklares i løpet av budsjettprosessen for 2021, dvs. i starten av 2020.