Godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1965 av 26. november 2019 om godkjenning av natriummolybdat-dihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1965 of 26 November 2019 concerning the authorisation of sodium molybdate dihydrate as feed additive for sheep

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2020)

Sammendrag av innhold
Det ernæringsmessige tilsetningsstoffet natriummolybdendihydrat var godkjent som fôrtilsetningsstoff etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) for sau og er nå regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003) i gruppen forbindelser av sporstoffer. Tilsetningsstoffet er effektivt, og gir en tilstrekkelig balanse med kobber når kobber:molybyden rationen holdes i området 3-10, og skal merkes med dette. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø, under de gitte forutsetningene for bruk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.11.2019
Anvendelsesdato i EU
18.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.06.2020
Anvendes fra i Norge
29.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1965
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro