Godkjenning av basisstoffet kumelk i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1004 av 9. juli 2020 om godkjenning av basisstoffet kumelk i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1004 of 9 July 2020 approving the basic substance cow milk in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 3.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.8.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner kumelk som basisstoff til bruk som plantevernmiddel. Stoffet blir oppført på liste C i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. På bakgrunn av at laktose og melkeproteiner kan forårsake allergier eller intoleranse, er det ikke hensiktsmessig å bruke kumelk på vekstadier der det er aktuelt å spise plantedeler som f.eks. frukt.

Kumelk kan benyttes, utblanded med vann, til sprøyting mot meldugg i druer, grønnsaker og prydvekster.

Merknader
Basisstoffer er stoffer som kan brukes som plantevernmidler, men som selges for et annet formål, for eksempel som mat. De har lav risiko og kan brukes av alle med noen enkle bruksbegrensninger. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med én gang.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Kumelk har ikke tidligere vært tillatt brukt som plantevernmiddel i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 10. juni 2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.07.2020
Anvendelsesdato i EU
30.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet