Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2019 - 30.3.2020

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/193 av 12. februar 2020 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2019 til 30. mars 2020 i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/193 of 12 February 2020 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2019 until 30 March 2020 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at sikre ensartede betingelser for forsikrings- og genforsikringsselskabers beregning af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag i henhold til direktiv 2009/138/EF bør der for hver referencedato fastsættes tekniske oplysninger om de relevante risikofrie rentekurver, om de grundlæggende spreads med henblik på beregningen af matchtilpasningen og om volatilitetsjusteringerne.

(2) Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør anvende de tekniske oplysninger, som er baseret på markedsoplysninger vedrørende udgangen af den sidste måned forud for den første referencedato for indberetning, som denne forordning finder anvendelse på. Den 9. januar 2020 gav Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger Kommissionen de tekniske oplysninger om markedsoplysningerne vedrørende udgangen af december 2019. Disse oplysninger blev offentliggjort den 9. januar 2020 i henhold til artikel 77e, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF.

(3) Da der er behov for øjeblikkelig adgang til de tekniske oplysninger, er det vigtigt, at denne forordning træder i kraft så hurtigt som muligt.

(4) Af tilsynsmæssige hensyn er det nødvendigt, at forsikrings- og genforsikringsselskaberne benytter de samme tekniske oplysninger til beregning af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag, uanset hvornår de foretager indberetning til deres kompetente myndigheder. Denne forordning bør derfor finde anvendelse fra den første referencedato for indberetning, som denne forordning finder anvendelse på.

(5) For at sikre retssikkerhed hurtigst muligt er det som et særligt hastende tilfælde, der vedrører tilgængeligheden af den relevante risikofrie rentekurve, behørigt begrundet, at foranstaltningerne fastsat i nærværende forordning vedtages i overensstemmelse med artikel 8, sammenholdt med artikel 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.02.2020
Anvendelsesdato i EU
31.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Forsvarsdepartementet