Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/257 av 16. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 med antallet og titlene på variabler for arbeidskraftsområdet

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/257 of 16 December 2019 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables for the labour force domain

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.6.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) som inkluderer den europeiske arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). Denne forordningen fastslår antall og titler på variabler som skal samles inn for AKU, se vedlegget i forordningen.

Antallet variable overstiger ikke, med mer enn 5 prosent, variablene som samles inn på det tidspunkt rammeforordningen trådde i kraft, som er en av forutsetningene for at kommisjonen skal kunne vedta delegerte forordninger under rammeforordningen 2019/1700.

AKU består av ett sett kjernevariabler, som samles inn kvartalsvis og årlig, samt et system bestående av seks ordinære moduler som gjentas med faste mellomrom og to ad-hoc moduler som kombineres over en åtteårsperiode. Denne forordningen fastslår kjernevariablene og den første ordinære modulen hvor datainnsamlingen starter i 2021. Den ordinære modulen gjelder arbeidsmarkedssituasjonen for migranter og deres etterkommere. Resterende ordinære og ad-hoc moduler blir fastslått i tilsvarende delegerte kommisjonsforordninger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om forordning 2019/1700 om europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2019
Anvendelsesdato i EU
17.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet