Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Jernbanesikkerhet og -forbindelser: bestemmelser om forbindelsen under Den engelske kanal som følge av brexit
Import fra Storbritannia av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import av høy og halm fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import fra Storbritannia av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import fra Storbritannia av kjøtt av viltlevende dyr av harefamilien, av visse viltlevende landpattedyr og av oppdrettede kaniner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter varer fra Storbritannia og Guernsey: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import av visse dyr og ferskt kjøtt fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Omsetning og import av akvakulturdyr: endringsbestemmelser om Storbritannia og dets kronbesittelser i forbindelse med brexit
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om bevisbasert trening og regler om rapportering mv. av hendelser
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om identifikasjonsmerke for visse britiske produkter med hensyn til Nord-Irland
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om eksport av dyr og varer og om transitt og omlasting, inkludert endringer som følge av brexit
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om programvareaktiva
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser om plastavfall
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelse om stoffgruppe i forbindelse med covid-19-pandemien
Bygningsenergidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om en frivillig EU-ordning for vurdering av bygningers mulighet til bruk av intelligente systemer
Bygningsenergidirektivet: utfyllende bestemmelser om en frivillig EU-ordning for vurdering av bygningers mulighet til bruk av intelligente systemer
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om krav til dyrehelsesertifikat og melding ved flytting av animalske produkter fra landdyr
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om merking av engangsprodukter
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om sikkerhet på flyplasser og luftfartsdata
BNI-forordningen om harmonisering av bruttonasjonalinntekt: utfyllende bestemmelser om listen over forhold som skal behandles i hver kontrollsyklus
Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser for unntak i økologisk produksjon

Sider