Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser om kollegier for sentrale motparter
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og visse svin
Godkjenning av et preparat av montmorillonit-illit som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: endringsbestemmelser
Fornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin, fjørfe og fugler
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Fornyet godkjenning av en type selenberiket gjær som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrarter
Fornyet godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat produsert av E. coli ATCC 9637 som tilsetningsstoff i fôrvarer til laksefisk og utvidelse av bruksbetingelsene til andre fisk med finner
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om lisenser i forbindelse med covid-19-pandemien
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om valg av leverandør av bakkebaserte tjenester i forbindelse med covid-19-pandemien
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser om stempelmerke for kjøtt til konsum i Storbritannia hva angår Nord-Irland
Fornyet godkjenning av etoksazol som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av parafinolje som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av bruk av det aktive stoffet kiselgur i plantevernmidler
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 4
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet mancozeb i plantevernmidler
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2021
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av stoffer i tatoveringsfarger eller permanent sminke
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Münchener Kümmel): endringsbestemmelser
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023): endringsbestemmelser om antall prøver som følge av brexit
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om pyrrolizidinalkaloider i visse næringsmidler

Sider