Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt
Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland
Dyrehelseforordningen: ufyllende bestemmelser om husdyr og rugerier
Soliditetskrav til verdipapirforetak
Godkjenning av biocidproduktet "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol"
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av TV- og PC-skjermer (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk (revisjon)
Energimerking av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg
Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
Energimerking av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk (revisjon)
Energimerking av lyskilder (revisjon)
Energimerking av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
Energimerking av TV- og PC-skjermer (revisjon)
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm
Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum

Sider