Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Koordinering av offentlige trygdeordninger: prosedyrer for refusjon mellom institusjoner
Statsstøtte til offentlig radio- og TV-kringkasting
Grunnleggende prinsipper for statsstøtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning
Retningslinjer for statstøtte til miljøvern
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: anerkjente organisasjoner
Registrering av motorvogner med opprinnelse i en annen medlemsstat
Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser pr. 20.11.2006
Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser
Retningslinjer om markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling innen elektronisk kommunikasjon
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 4, 7, 9 og 16
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
Veterinærmiddeleldirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om endringer av godkjenningskrav som ikke krever vurdering
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om måling og rapportering av gjenbruk
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Nederland, Polen, Slovakia og Sverige
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
Import og transport av akvatiske dyr og produkter: endringsbestemmelser og offentlige sertifikater
Dyrehelse og mattrygghet: offisielle sertifikater for import og transport over landegrensene av visse dyr og varer
Storbritannias uttreden av EU: sikkerhetsregler for luftfart
Storbritannias uttreden av EU: grunnleggende luftfartsforbindelser
Storbritannias uttreden av EU: overgangsregler for markedsadgang for vegtransport
Jernbanesikkerhet og -forbindelser: bestemmelser om forbindelsen under Den engelske kanal som følge av brexit
Import fra Storbritannia av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import av høy og halm fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Sider