Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Koordinering av offentlige trygdeordninger: prosedyrer for refusjon mellom institusjoner
Statsstøtte til offentlig radio- og TV-kringkasting
Grunnleggende prinsipper for statsstøtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning
Retningslinjer for statstøtte til miljøvern
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: anerkjente organisasjoner
Registrering av motorvogner med opprinnelse i en annen medlemsstat
Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser pr. 20.11.2006
Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser
Retningslinjer om markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling innen elektronisk kommunikasjon
Import av sesamfrø fra India
Jernbanesikkerhetsdirektivet: endringsbestemmelser i forbindelse med togtunnelen under Den engelske kanal
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
Godkjenning av cinnamylalkohol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)
Avslag på fornyet godkjenning av tiofanatmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av L-metionin produsert av C. glutamicum KCCM 80184 og E. coli KCCM 80096 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om påvisningsmetode og importbetingelser
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlenget anvendelsesperiode og unntak for kriserammede virksomheter i forbindelse med covid-19-pandemien
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om navn på land og territorier og geografisk klassifisering
Kjemikalieforordningen REACH: gjennomføringsbestemmelser om ajourføringsforpliktelser
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2021
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2020)
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien

Sider