Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Retningslinjer om markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling innen elektronisk kommunikasjon
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland
Godkjenning av et preparat av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter og akvariefisk
Godkjenning av natriumformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - retting av tysk språkversjon
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciclesonid
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermycin
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRC 7 og 9
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifosmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Omsetning av nikotinamidribosidklorid som ny mat
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia, Tjekkia og Ungarn
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia og Ungarn
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Litauen og Polen
Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen

Sider