Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
24.02.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om krav til flyging under instrumentforhold
24.02.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for ballongflyging
23.02.2019 Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
23.02.2019 Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser om liste over aktiva
23.02.2019 Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
23.02.2019 Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon
23.02.2019 Miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper
22.02.2019 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for søkere for kontroll av søknadsstatus og av status og gyldighetsperiode for reisetillatelse
22.02.2019 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for samtykke til forlenget lagring av søknadsmappe
22.02.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria og Romania
22.02.2019 Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
22.02.2019 Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
21.02.2019 Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
21.02.2019 Krisehåndteringsplan for matsikkerhet
19.02.2019 Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
16.02.2019 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
15.02.2019 Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030
14.02.2019 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om tilgang til andre EU-informasjonssystemer
13.02.2019 Bestemmelser om jernbanesikkerhet og -forbindelser i forbindelse med brexit
13.02.2019 Tillatelse til utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat
13.02.2019 Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
13.02.2019 Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
13.02.2019 Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder
13.02.2019 Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger
12.02.2019 Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat
12.02.2019 Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
12.02.2019 Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat
12.02.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
12.02.2019 Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser
11.02.2019 Europeisk format for utveksling av elektroniske pasientjournaler
11.02.2019 Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
11.02.2019 Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer
08.02.2019 Avtale om ordninger dersom Storbritannia trer ut av EØS uten en utmeldingsavtale med EU
08.02.2019 Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser
08.02.2019 Europeiske sosiale entreprenørskapsfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
08.02.2019 Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
08.02.2019 Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
08.02.2019 Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser
08.02.2019 Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering
08.02.2019 Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
08.02.2019 Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
08.02.2019 Våpendirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk utveksling av opplysninger om overføringer
07.02.2019 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
07.02.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll
07.02.2019 Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter
04.02.2019 Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling

Sider