Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
02.12.2019 Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av omfanget av matavfall
01.12.2019 Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om den elektroniske databasen
01.12.2019 Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om innsamling, bruk og kontroll av data
01.12.2019 Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger ved søknader om registrering av registre
30.11.2019 Miljøvennlig urforming av klimaanlegg og komfortvifter (revisjon)
30.11.2019 Godkjenning av fenylmetanetiol m.fl. som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
29.11.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
29.11.2019 Energimerking av tørketromler for husholdninger (revisjon)
29.11.2019 Miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger (revisjon)
28.11.2019 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmiddelet prokloraz i næringsmidler: endringsbestemmelser
28.11.2019 Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
28.11.2019 Biproduktforordningen: rettelse til tysk utgave
28.11.2019 Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser i PVC
28.11.2019 Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): utfyllende bestemmelser
28.11.2019 Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om mal for avtalesammmendrag
28.11.2019 Anerkjenning av status til visse regioner i Spania og Italia som offisielt frie for brucellose hos storfebesetninger og godkjenning av Italias bekjempelsesprogram for Aujeszkys sykdom hos griser i disse regionene
28.11.2019 Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest: forlenget gyldighetsperiode samt fristatus for Kroatia
28.11.2019 Godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
28.11.2019 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
28.11.2019 Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
27.11.2019 Import av ferskt kjøtt: endringer i liste over godkjente tredjeland
27.11.2019 Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: oppdaterings- og endringsbestemmelser
26.11.2019 Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
26.11.2019 Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav
26.11.2019 Omsetning av nikotinamid-ribosidklorid som ny mat
26.11.2019 Godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
25.11.2019 Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
23.11.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas og Polen
21.11.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
16.11.2019 Kjemikalieregelverket REACH: forbud mot blyhagl i og rundt våtmarksområder
15.11.2019 Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
15.11.2019 Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: retting av visse språkversjoner
15.11.2019 Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020
14.11.2019 Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019
13.11.2019 Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland
13.11.2019 Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
13.11.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
12.11.2019 Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger
11.11.2019 Overvåking av akrylamid i matvarer
11.11.2019 Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
09.11.2019 Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
09.11.2019 Avslag på godkjenning av Vitis vinifera cane tannins som basisstoff i plantevernmidler
08.11.2019 Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Kina
08.11.2019 Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 7 og 9
07.11.2019 Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger
07.11.2019 Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet
06.11.2019 Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (revisjon)
06.11.2019 Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for visse animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
05.11.2019 Godkjenning av biocidfamilien 'BPF_Iodine_VET'
04.11.2019 CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre

Sider