Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
12.02.2019 Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser
11.02.2019 Europeisk format for utveksling av elektroniske pasientjournaler
11.02.2019 Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
11.02.2019 Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer
08.02.2019 Avtale om ordninger dersom Storbritannia trer ut av EØS uten en utmeldingsavtale med EU
08.02.2019 Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser
08.02.2019 Europeiske sosiale entreprenørskapsfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
08.02.2019 Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
08.02.2019 Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
08.02.2019 Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
08.02.2019 Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser
08.02.2019 Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering
08.02.2019 Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
08.02.2019 Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
08.02.2019 Våpendirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk utveksling av opplysninger om overføringer
07.02.2019 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
07.02.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll
07.02.2019 Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter
04.02.2019 Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling
02.02.2019 WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat
01.02.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
31.01.2019 Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer
31.01.2019 Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
31.01.2019 Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
31.01.2019 Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
31.01.2019 Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
31.01.2019 Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan
31.01.2019 Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
31.01.2019 Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa
30.01.2019 Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit
30.01.2019 Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
30.01.2019 EU-budsjettet for 2019: endringer i forbindelse med brexit
24.01.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
24.01.2019 Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
19.01.2019 Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia
19.01.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Polen og Ungarn
19.01.2019 Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om godkjente land og territorier og om helsesertifikater
17.01.2019 Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere
17.01.2019 Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking
16.01.2019 Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan
16.01.2019 Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
15.01.2019 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
15.01.2019 Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om alarm- og signalvåpen
15.01.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
15.01.2019 Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak
15.01.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for clotianidin m.fl.
14.01.2019 Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR): retting av bulgarsk og fransk språkversjon

Sider