Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
15.12.2007 Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper for gipsplater
15.12.2007 Forlengelse av tidsfristen for å sette øremerker på visse storfe
15.12.2007 Lovgivning for kosmetiske produkter
15.12.2007 Klassifisering av produkter til byggverk for branntekniske egenskaper
15.12.2007 Godkjenning av den italienske storfedatabasen som fullt ut operativ
15.12.2007 Utvidelse av maksimumsperioden for merking av storfe i naturreservater i Nederland
15.12.2007 Tilsettingsstoffer i næringsmidler
15.12.2007 Fastsettelse av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
15.12.2007 Legemidler til barn (pediatriforordningen)
15.12.2007 Påstandsforordningen for matvarer
15.12.2007 Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr
15.12.2007 Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler
15.12.2007 Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer
15.12.2007 Nye og eksisterende genmodifiserte matvarer og fôrstoffer
15.12.2007 Gebyrer til EUs referanselaboratorium for genetisk modifiserte organismer
15.12.2007 Gebyrer ved bistand til små og mellomstore virksomheter fra Det europeiske legemiddelkontor (EMEA)
15.12.2007 Markedsføringstillatelse gitt med særlige vilkår av humanmedisinske legemidler
15.12.2007 Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika
15.12.2007 Prøvetakingsmetoder og analysemetoder ved kontroll av nitratinnholdet i næringsmidler
15.12.2007 Hindring og reduksjon av fusarium-toksiner i korn og kornprodukter
15.12.2007 Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn
15.12.2007 Prøvetaking og påvisning av genmodifiserte organismer og materiale framstilt av slike
15.12.2007 Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon
15.12.2007 Tilsyn med foretakssammenslutninger
15.12.2007 Krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer
14.12.2007 Interoperabilitetsdirektivet: samtrafikkevnen på jernbanenettet
14.12.2007 Jernbanesikkerhetsdirektivet (endring)
14.12.2007 Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA)
14.12.2007 Sikkerhet i sivil luftfart
14.12.2007 Utviklingen av Fellesskapets jernbaner
14.12.2007 Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere
14.12.2007 Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser
14.12.2007 Det europeiske jernbanebyrået (endring)
14.12.2007 Postdirektivet (tredje): fullføring av det indre marked for posttjenester
14.12.2007 Veginfrastrukturdirektivet
14.12.2007 Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy
14.12.2007 Merking av betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på motorsykler (kodifisering)
14.12.2007 Miljøkvalitetskrav innen vannpolitikken
14.12.2007 Sikring av passasjerer på motorsykkel (kodifisering)
14.12.2007 Støtteben til motorsykler (kodifisering)
14.12.2007 Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip
14.12.2007 Flomdirektivet: vurdering og forvaltning av flommer
14.12.2007 Avfallsdirektivet
14.12.2007 Havnestatskontrolldirektivet
14.12.2007 Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv)
14.12.2007 Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav
14.12.2007 Havstrategidirektivet
14.12.2007 Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa
14.12.2007 Flerårlig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak mot oljeforurensning
14.12.2007 Ansettelsesvilkår til ledelsen i GNSS Supervisory Authority

Sider