Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
23.12.2007 Bruk av bly i krystallglass i elektrisk og elektronisk utstyr
23.12.2007 Bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter
23.12.2007 Bruk av seksverdig krom i elektrisk og elektronisk utstyr
23.12.2007 Markedsføring av biocidholdige produkter
23.12.2007 Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff
23.12.2007 Godkjenning av nytt bruksområde for benzosyre (Vevo Vitall) som fôrtilsetningsstoff
23.12.2007 Økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler
23.12.2007 Foreløpig godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til verpehøner
23.12.2007 Godkjenning av et tilsetningsstoff-preparat av Bacillus cereus var. toyoi
23.12.2007 Fritak for Storbritannia for visse forpliktelser vedrørende omsetning av grønnsaksfrø
23.12.2007 Godkjenning av enzymet 3-fytase som tilsetningstoff i fôr
23.12.2007 Godkjenning av nytt bruksområde for 3-fytase som fôrtilsetningsstoff
23.12.2007 Merkeforordningen for storfe: identifikasjon, registrering og merking av storfe og storfekjøtt
23.12.2007 Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
23.12.2007 Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff fra Danisco Animal Nutrition
23.12.2007 Varig og midlertidig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til bruk i fôr
23.12.2007 Oppgaver og plikter for EUs referanselaboratorium med hensyn til godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer
23.12.2007 Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr
23.12.2007 Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff
23.12.2007 Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
23.12.2007 Omsetning av visse animalske biprodukter
23.12.2007 Reduksjon av forekomst av salmonella i slaktekylling
23.12.2007 Innsamling, transport, behandling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
23.12.2007 Identifikasjon og registrering av storfe
23.12.2007 Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger
23.12.2007 Liste over veterinære grensekontrollstasjoner
23.12.2007 Veterinærsertifikat for handel med fjørfe og rugeegg
23.12.2007 Bekjempelse av Aujeszkys sykdom (svinevirus): bestemmelser vedrørende Slovakia og Spania
23.12.2007 Forebygging av spredning av fugleinfluensa i dyreparker
23.12.2007 Vaksinering mot aviær influensa i Nederland og flytting av fjørfe
23.12.2007 Infeksiøs bovin rhinotracheitt relatert til samhandel med bovine dyr
23.12.2007 Svinekjøtt fra svin som er vaksinert med en levende, attenuert, konvensjonell vaksine i Romania
23.12.2007 Erklæring om at visse regioner i Polen er offisielt fri for smittsom storfeleukose
23.12.2007 Status til ulike land og regioner i henhold til BSE-risiko (kugalskap)
23.12.2007 Overvåkning av antimikrobiell resistens hos salmonella i fjørfe og svin
23.12.2007 Land som erklæres fri for småfebrucellose (Romania) og storfebrucellose (Slovenia)
23.12.2007 Forbud mot markedsføring av produkter fra UK fra storfe født og oppfostret før 1.8.96
22.12.2007 Nasjonal kontrollplan for fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd
22.12.2007 Stambøker for storfe
22.12.2007 Nøkkelkompetanser for livslang læring
22.12.2007 Europeisk kvalitetspakt om mobilitet innen utdanning
22.12.2007 Klassifisering av byggevarer (inkl. trefiberbaserte plater) mht. branntekniske egenskaper
22.12.2007 Barnesikring av lightere
22.12.2007 Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper
22.12.2007 Endring av grenseverdiene for visse plantevernmidler
22.12.2007 Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler
22.12.2007 Maksimalgrenseverdiene for ditiokarbamater i næringsmidler
22.12.2007 Grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for Avilamycin (antibiotika)
22.12.2007 God klinisk praksis i forbindelse med utprøvingspreparater til bruk på mennesker
22.12.2007 Grenseverdier for visse plantevernmidler

Sider