Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
11.08.2008 Eksport og import av avfall for å reflektere den teknisk utvikling
11.08.2008 Merkekrav på produkter og utstyr som inneholder visse fluorinerte klimagasser
11.08.2008 Lekkasjekontroller ved brannslukkingsanlegg som inneholder fluorinerte klimagasser
11.08.2008 Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer
11.08.2008 Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer
11.08.2008 Tilpasning av kjemikalieforordningen (REACH) som Bulgarias og Romanias tiltredelse
11.08.2008 Markedsføring av biocidholdige produkter
11.08.2008 Ernærings- og helsepåstander på matvarer
11.08.2008 Endring av listen over ingredienser som skal finnes på merkingen av næringsmidler
11.08.2008 Behandling med gass etter høsting av aktive stoffer og kulturkombinasjoner
11.08.2008 Maksimumsgrenser for fusarium-toksiner i mais og maisprodukter
11.08.2008 Godkjenning av bestrålingsanlegg for næringsmidler i tredjeland
11.08.2008 Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
11.08.2008 Gjennomføringsbestemmelser for visse animalske produkter for konsum og offentlig kontoll av kjøttinspeksjon
11.08.2008 Bruk av flytende pepsin til påvisning av trikiner i kjøtt
11.08.2008 Overgangsperioden for virksomheter som importerer fiskeolje til humant konsum
11.08.2008 Særlige hygienebestemmelser for animalske næringsmidler
10.08.2008 Typegodkjenning av hydrogendrevne kjøretøyer
10.08.2008 Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)
09.08.2008 Retningslinjer for årsrapportene om den nasjonale kontrollplanen for næringsmidler, mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd
09.08.2008 Justering av listen over rapporteringspliktige dyre- og fiskesykdommer
09.08.2008 Import av visse typer ferskt kjøtt fra Argentina, Brasil og Paraguay
09.08.2008 Suspensjon av import fra Malaysia av visse typer levende fisk og akvakulturprodukter
09.08.2008 Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet canthaxanthin
09.08.2008 Helsebestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
09.08.2008 Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i tredjeland
09.08.2008 Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina
09.08.2008 Import fra Kina av varmebehandlede fjærkrekjøttprodukter
09.08.2008 Transportørers plikt til å oversende passasjeropplysninger
05.08.2008 Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer
04.08.2008 Import av sæd, eggceller og embryo av sau og geit
04.08.2008 Import av eggceller og embryo av svin
04.08.2008 Betingelser for import av visse fugler og tilhørende karantenebetingelser
04.08.2008 Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (maritime sertifikater)
04.08.2008 Beredskapstiltak vedrørende krepsdyr fra Bangladesh
04.08.2008 Regler for klageutvalget til Det europeiske kjemikalieagentur
04.08.2008 Veterinærkontroll og zooteknisk kontroll i samhandelen med levende dyr og produkter
04.08.2008 Statistikk over utenlandske datterselskapers struktur og aktiviteter
04.08.2008 Overgangsperiode for tredjelandsrevisorers virksomhet
04.08.2008 Diettfôr til katter og hunder ved kronisk nyresvikt
04.08.2008 Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
04.08.2008 Oppføring av difenacoum som et aktivt stoff (biocider)
04.08.2008 Oppføring av IPBC som et aktivt stoff (biocider)
04.08.2008 Oppføring av cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt (K-HDO) som et aktivt stoff (biocider)
01.08.2008 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer
01.08.2008 Import av fugler
01.08.2008 Import av honning fra Brasil
01.08.2008 Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
01.08.2008 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr
01.08.2008 Tiltak mot klassisk svinepest i Slovakia

Sider