Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/392 av 11. november 2016 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 909/2014 når det gjelder reguleringsmessige tekniske standarder om tillatelse, tilsyn og operasjonelle krav for verdipapirregistre

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/392 of 11 November 2016 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on authorisation, supervisory and operational requirements for central securities depositories

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til CSD-forordningen om tillatelse, tilsyn og operasjonelle krav for verdipapirregistre.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 909/2014 (CSDR, som regulerer verdipapirregistre og verdipapiroppgjør).

Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Det samme gjelder basisrettsakten CSDR.

Fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen vil gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene utfyller CSD-forordningen, og disse reglene forventes å få konsekvenser for foretakene og myndigetene. Foretakene blir pålagt en rekke nye operasjonelle krav, herunder omfattende krav til rapportering til myndighetene, og myndighetene blir underlagt detaljerte krav om samarbeid og tilsyn.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Finanstilsynet har i høringsnotat som Finansdepartementet sendte på høring 16. mai 2017 foreslått at fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen gjennomføres som forskrift til ny verdipapirregisterlov.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Av tilknyttet rettsakt

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
18.05.2017
Høringsfrist
30.06.2017