Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
Koordinering av offentlige trygdeordninger: rekommandasjon om autentisering av portable dokumenter
Ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket 2020-2024
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
Jernbanesikkerhet: henstilling om utstedelse av sikkerhetsgodkjenning til infrastrukturforvaltere
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: gjennomføringsbestemmelser om endringsskontroll
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: gjennomføringsbestemmelser om endringskontroll
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Det felles europeiske luftrom (ATM): utpeking av nettforvalter for lufttrafikkstyring
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p
Godkjenning av Sør-Korea som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020): utfyllende bestemmelser om kvalitative og kvantitative resultatindikatorer
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Henstilling om renovering av bygninger (energieffektivisering)
Harmonisering av 24.25-27.5 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester

Sider