Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania og Ungarn
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
Auksjoneringsforordningen for CO2-kvoter: tilpasningsbestemmelser
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia: endringsbestemmelser
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
Import og transitt av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra Serbia
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Absinthe de Pontarlier' som alkoholsterk drikk
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser (revisjon)
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: ajourføring
Biociddirektivet: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av ost som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av honning som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av eggepulver som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av eddik som aktivt stoff
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Romania
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8

Sider