Veltevern på smalsporede traktorer

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om veltevern montert foran førersetet på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (kodifisering)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on roll-over protection structures mounted in front of the driver's seat on narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors (codified version)

Siste nytt

Forslag lagt fram av Kommisjonen 27.10.2010

Et EU-direktiv fra 1987 om veltevern på smalsporede traktorer har vært endret en rekke ganger. For å lette lesbarheten av regelverket, la Kommisjonen 27. oktober 2010 fram forslag til et nytt, samlet (kodifisert) direktiv. Forslaget innebærer ingen substansielle endringer. Europaparlamentet sa seg 11. mai 2011 enig i forslaget til kodifisering. Det nye direktivet vil først bli publisert etter at Rådet også har behandlet forslaget.

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget ble trukket tilbake av Kommisjonen 21.05.2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.10.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet