Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1713 av 9. oktober 2019 om fastsettelse av format for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige i forbindelse med rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1713 of 9 October 2019 establishing the format of information to be made available by the Member States for the purposes of reporting on the implementation of Directive 2015/2193/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 11, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/2193 skal medlemsstaterne senest den 1. januar 2021 forelægge Kommissionen en rapport med et overslag over de samlede årlige emissioner af carbonmonoxid (CO) fra mellemstore fyringsanlæg.

(2) I henhold til artikel 11, stk. 3, første afsnit, i direktiv (EU) 2015/2193 skal Kommissionen stille et elektronisk rapporteringsværktøj til rådighed for medlemsstaterne.

(3) I henhold til artikel 11, stk. 3, andet afsnit, i direktiv (EU) 2015/2193 præciserer Kommissionen de tekniske formater for rapportering for at forenkle og strømline rapporteringsforpligtelserne for medlemsstaterne.

(4) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 75, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU, som omhandlet i artikel 15 i direktiv (EU) 2015/2193 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.10.2019
Anvendelsesdato i EU
31.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet