Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om utslippsgrenser for forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF

Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) No 167/2013, and amending and repealing Directive 97/68/EC

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.11.2017)

Sammendrag av innhold
For å redusere luftforurensningen fastsatte Europaparlaments- og Rådsdirektiv 97/68/EF harmoniserte krav til utslipp fra mobile ikke-veigående maskiner. Mobile ikke-veigående maskiner dekker et bredt spekter av forbrenningsmotorer som er montert i maskiner i alt fra mindre håndholdt utstyr, annleggsmaskiner, lokomotiver og fartøy som brukes på indre vannveier.

Forordning 2016/1628 viderefører noen krav fra direktiv 97/68/EF, men fastsetter på noen områder også nye og strengere krav til utslipp da det har vært behov for å justere utslippsgrensene i tråd med teknologiske fremskritt, samt for at EU skal kunne oppnå sine politiske mål om luftkvalitet. Formålet med forordningen er å beskytte helse, miljø samt sikre et velfungerende indre marked for motorer i ikke-veigående maskiner.

I forordningen er det nedfelt både administrative og tekniske krav til EU- typegodkjenning. Det er vedtatt nye og forenklede administrative prosedyrer for typegodkjenning og håndheving av reglene. Forordningen fastsetter kun de grunnleggende regler og prinsipper for typegodkjenning. Dette medfører at Kommisjonen er gitt delegert myndighet til å vedta rettsakter og gjennomføringsakter for mer tekniske detaljer i prosessen. Kommisjonen har gitt slike utfyllende forordninger gjennom vedtakelsen av forordning 2017/654, 2017/655 og 2017/656. Forordningen er totalharmoniserende.

Nytt i forordningen er at det fastsettes krav for produsenter av mobile ikke-veigående maskiner som skal sikre at motorenes prestasjoner hva gjelder utslipp av gass og partikler, blir opprettholdt ved monteringen av motoren i maskiner.

Forordningen nedsetter også krav til importørers og distributørers forpliktelser.

Forordningen har et utvidet anvendelsesområde sammenlignet med tidligere direktiv, ved at motorer til skogs- og landbruksmaskiner nå omfattes.

Merknader
Forordningen er hjemlet i traktaten om Den Europeiske Unions virkemåte artikkel 114. Artikkel 114 gir hjemmel for å vedta rettsakter om det indre markeds opprettelse og funksjon. Forordningen er behandlet i tråd med den alminnelige lovgivningsprosedyren i henhold til traktaten om Den Europeiske Unions virkemåte artikkel 294.

Rettslige konsekvenser
Forordningen må implementeres i norsk rett. Det følger av EØS-avtalen artikkel 7 bokstav a at en forordning som er EØS-relevant skal gjøres til en del av den interne rettsorden «som sådan». En forskrift vil være mest hensiktsmessig for å kunne holde lovverket oppdatert i tråd med nye vedtakelser i EU.

Forskrift om maskiner vedlegg XII Miljøkrav til forbrenningsmotorer gjennomfører direktiv 97/86/EF. Vedtakelsen av forordningen innebærer at direktiv 97/86/EF er opphevet. Vedlegg XII bør således oppheves og erstattes av bestemmelser som implementerer kravene i forordningen.

Arbeidstilsynet forslår å ersatte gjeldene vedlegg XII (om miljøkrav til forbrenningsmotorer) i forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften) med et vedlegg som gjennomfører EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXIV nr ## [det nummer som Europaparlaments- og rådsforordning 2016/1628 plasseres under].

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ut over ordinært regelverksarbeid antas vedtakelsen av forordningen ikke å føre til store administrative konsekvenser for Norge og norske aktører, fordi Norge har forholdsvis få store og internasjonale maskinprodusenter.

Gruppering av rettsakten:

Rettsakten anses for å falle inn under gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Forslag til endringer i maskinforskriften for å gjennomføre forordningen var på høring våren 2017. Det kom ingen merknader til forskriftsendringen.

Vurdering
Forordningen medfører behov for endringer i norsk regelverk. Maskinforskriften vedlegg XII må oppheves. Den nye forordningen må gjennomføres via inkorporasjon.

Det foreslås å erstatte dagens forskrift om maskiner vedlegg XII med et nytt vedlegg som gjennomfører den nye forordningen.

Det anses ikke nødvendig å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven og/eller produktkontrolloven.

Forordningen anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
EFTA orienterte de berørte myndigheter om vedtakelsen av forordningen i epost av 28. september 2016. Det ble satt frist til 18. januar 2017 for å returnere utfylt standard sheet (Form 2b).

Status
Forordning (EU) 2016/1628 om utslippsgrenser for forurensende luftarter og partikler for og typegodkjennelse av forbrenningsmotorer til mobile ikkeveigående maskiner ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet den 14. september 2016. Forordningen trådde i kraft på den 20. dagen etter offentliggjøringen i Den europeiske unions tidende som fant sted den 16. september 2016 (ETU-nr. L 252).

I EU kommer forordningen til anvendelse fra og med den 1. januar 2017 (med unntak av bestemmelsene i art. 61, som kommer til anvendelse fra 6. oktober 2016.

Forordningen kommer først til anvendelse i norsk rett etter implementering.

Forordningen anses ikke som kontroversiell.

Forordningen er ikke vedtatt av EØS-komiteen på nåværende tidspunkt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.09.2016
Anvendelsesdato i EU
06.10.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet