Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av trikalsiumfosfat i barne- og spebarnsmat

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 244/2013 av 19. mars 2013 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av trikalsiumfosfat (E 341 (iii)) i næringspreparater beregnet for bruk i næringsmidler for spedbarn og småbarn

Commission Regulation (EU) No 244/2013 of 19 March 2013 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Tricalcium phosphate (E 341 (iii)) in nutrient preparations intended for use in foods for infants and young children

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.12.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ved at trikalsiumfosfat (E 341 (iii)) godkjennes i næringspreparater beregnet for bruk i næringsmidler for spedbarn og småbarn.

Trikalsiumfosfat skal benyttes som antiklumpemiddel i næringspreparater fordi det kan ta opp opptil 10 % fuktighet av sin egen vekt. Dette fører til at næringspreparatet ikke klumper seg, og at flytegenskapene opprettholdes.

The Scientific Committee for Food vurderte trikalsiumfosfat i næringspreparater i 1996, og fant at det var helsemessig trygt så lenge totalmengden av kalsium, fosfat og forholdet mellom dem ikke ble overskredet.

Godkjenningen av trikalsiumfosfat i næringspreparater vil ikke overskride grenseverdiene av kalsium, fosfat og forholdet mellom dem oppført i direktiv 2006/141/EF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. På dette grunnlag har ikke Kommisjonen bedt European Food Safety Authority (EFSA) om en vurdering.

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal gjelde i EU fra ikrafttredelsen 9. april 2013, og ikke først fra 1. juni 2013, som er det tidspunktet som resten av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Mattilsynet mener trikalsiumfosfat benyttet som antiklumpemiddel kan hindre klumper i næringspreparater og opprettholde gode flytegenskaper i produktet. EFSA har ikke vurdert godkjenningen da utvidelsen ikke overskrider de grenseverdiene som er satt.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdet av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 20. mars 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.03.2013
Anvendelsesdato i EU
09.04.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 193-194
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.11.2013
Anvendes fra i Norge
15.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0244
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro