Tildeling av EUs miljømerke

Tittel

Kommissionsvedtak 2008/63/EF av 20. desember 2007 om endring av beslutning 2002/231/EF, 2002/255/EF, 2002/272/EF, 2002/371/EF, 2003/200/EF og 2003/287/EF om forelengelse av gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EF-miljømerket til bestemte produkter

Commission Decision 2008/63/EC of 20 December 2007 amending Decisions 2002/231/EC, 2002/255/EC, 2002/272/EC, 2002/371/EC, 2003/200/EC and 2003/287/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to certain products

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Barne og likestillingsdepartementets EØS-notat (juni 2008)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2008/63/EF omhandler forlengelse av gyldighetstiden for tidligere vedtak angående miljømerking av seks produktgrupper: Fottøy, TV-apparater, harde gulvbelegg, tekstilprodukter, tøyvaskemidler og hoteller.

For alle produktgruppene er revisjon av kriteriene igangsatt. For TV-apparater og tekstiler er forslag til nye kriterier oversendt Kommisjonen og man regner med at nye kriterier foreligger høsten 2008. For de andre produktgruppene regner man med at nye kriterier foreligger i løpet av 2009.

Merknader
EUs miljømerkeordning ”Blomsten” er frivillig, i likhet med den nordiske miljømerkeordningen ”Svanen”.

Kriteriene innebærer et positivt supplement til det nordiske svanemerket, som ikke selv har utarbeidet kriterier for denne produktgruppen. Kravene er i samsvar med norsk lovgivning på området.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking i Norge vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Barne- og likestillingsdepartementet slutter seg til denne vurderingen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2007
Anvendelsesdato i EU
08.02.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 19.12.2013, p. 152-153
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.07.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.07.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.07.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Anvendes fra i Norge
05.07.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0063
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro