Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Frankrike

Tittel

Kommisjonens gjennomføringhsbeslutning 2014/892/EU av 9. desember 2014 om endring av vedlegg II til beslutning 93/52/EØF når det gjelder anerkjennelse av Frankrike som offisielt fri for brucellose (B. melitensis)

Commission Implementing Decision 2014/892/EU of 9 December 2014 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of France as officially free of brucellosis (B. melitensis)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 08.01.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.
Rettsakten endrer vedlegg II til vedtak 93/52/EØF, som listefører henholdsvis medllemsstater og regioner i medlemsstater, som er erklært frie for brucellose forårsaket av Brucella melitensis. 31 nye administrative regioner i Frankrike, oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 91/68/EF, og erklæres derfor frie for sykdommen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.12.2014
Anvendelsesdato i EU
31.12.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.02.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
21.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0892
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro