Standard for kontainer- og palleutsyr for lufthavner

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/180/EF av 11. mars 2009 om offentliggjøring, med forbehold, av standard EN 12312-9:2005 »Lufthavnsutstyr — Spesifikke krav — Del 9: kontainer-/palletudstyr« i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/37/EF

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.3.2009

Nærmere omtale

Red.anm.: Offentliggjort i EU-tidende for informasjon; trenger ikke innlemmelse i EØS-avtalen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Når en national standard, der gennemfører en harmoniseret standard, hvis reference er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, omfatter et eller flere af de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er anført i bilag I til direktiv 98/37/EF, forudsættes maskiner, der er fremstillet i overensstemmelse med denne standard, at være i overensstemmelse med de relevante væsentlige krav.

(2) I medfør af artikel 6, stk. 1, i direktiv 98/37/EF har Frankrig fremsat formel indsigelse med hensyn til standard EN 12312-9:2005 »Lufthavnsudstyr — Specifikke krav — Del 9: Container-/palletudstyr« vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) den 21. marts 2005, hvis reference er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

(3) En af de største risici i forbindelse med container- og palletudstyr i lufthavne er risikoen for fald fra hævet arbejdsposition og andre positioner, som operatørerne har adgang til, når de betjener lastdøre og håndterer laster. Foranstaltningerne til beskyttelse mod denne risiko skal være effektive, samtidig med at de tager hensyn til luftfartøjets form og ikke beskadiger luftfartøjet.

(4) Kommissionen har efter at have undersøgt standard EN 12312-9:2005 fastslået, at den ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i punkt 1.5.15 i bilag I til direktiv 98/37/EF om risiko for at falde samt de væsentlige sundhedskrav i bilagets punkt 1.1.2, litra b), om principper for integrering af sikkerheden. Navnlig standardens punkt 5.6 »Crushing, shearing and falling« indeholder ikke specifikationer for valg, konstruktion, placering og fremstilling af de anordninger, der skal beskytte mod fald fra container- og palletudstyr, men henviser kun til de generelle specifikationer i EN 1915-1:2001 »Lufthavnsudstyr — Generelle krav — Del 1: Generelle sikkerhedskrav«, som beskriver de forskellige beskyttelsesanordninger, der kan anvendes.

(5) Af hensyn til sikkerheden og retssikkerheden bør offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende af referencen for standarden EN 12312-9:2005 derfor være ledsaget af en passende advarsel.

(6) Medlemsstaterne bør ved offentliggørelsen af referencen for nationale standarder til gennemførelse af standard EN 12312-9:2005 indsætte en lignende advarsel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.03.2009
Anvendelsesdato i EU
01.04.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet