Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet

Tittel

Kommisjonsvedtak 2005/381/EF av 4. mai 2005 om opprettelse av et spørreskjema til rapportering om anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF

Commission Decision 2005/381/EC of 4 May 2005 establishing a questionnaire for reporting on the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat

Kommisjonsvedtak 2005/381/EF av 4. mai 2005 oppretter et detaljert spørreskjema som medlemsstatene skal fylle ut og sende til Kommisjonen i henhold til artikkel 21 (1) i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). Første rapport skal leveres 30. juni 2005 og skal dekke perioden fra 1. januar 2005 til 30. april 2005. Senere skal det leveres årlige rapporter den 30. juni som dekker utslippene fra 1. januar til 31. desember foregående år, første gang for året 2005.

Merknader
Erfaring fra den første runden med rapporter viste at det var behov for klargjøring av en del spørsmål. Vedtaket er derfor erstattet av vedtak 2006/803/EF.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er en del av kvotesystemet, og kvotedirektivet med tilhørende rettsakter har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø en rekke ganger.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.05.2005
Anvendelsesdato i EU
01.01.2005

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 21.6.2012, p. 464-475
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.03.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.03.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.03.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Anvendes fra i Norge
15.03.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005D0381
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro