Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1280 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1280 of 29 July 2019 on the recognition of the legal and supervisory framework of Mexico as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009 tillægges Kommissionen beføjelser til at træffe afgørelse om ækvivalens, i tilfælde hvor et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer sikrer, at kreditvurderingsbureauer, der er godkendt eller registreret i det pågældende tredjeland, overholder retligt bindende krav, fastsat i nævnte forordning, og som er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse i det pågældende tredjeland.

(2) Formålet med denne afgørelse om ækvivalens er at give kreditvurderingsbureauer fra Mexico, for så vidt som de ikke er systemisk vigtige for den finansielle stabilitet eller integritet på de finansielle markeder i en eller flere medlemsstater, mulighed for at ansøge om certificering hos Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA). Denne afgørelse om ækvivalens giver ESMA mulighed for at vurdere disse kreditvurderingsbureauer fra sag til sag og indrømme en undtagelse fra nogle af de organisatoriske krav for kreditvurderingsbureauer, der er aktive i Den Europæiske Union, herunder kravet om en fysisk tilstedeværelse i Den Europæiske Union.

(3) For at blive anset for at være ækvivalente skal et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer som minimum opfylde de tre betingelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009.

(4) Den 28. april 2014 vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse 2014/247/EU, med henvisning til at disse tre betingelser var opfyldt, og i betragtning af at Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer var ækvivalente med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009, der var gældende på det pågældende tidspunkt.

(5) I henhold til den første betingelse i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kreditvurderingsbureauer i et tredjeland være underlagt krav om godkendelse eller registrering og underlagt løbende effektivt tilsyn og håndhævelse. I henhold til den mexicanske ramme kræves det, at et kreditvurderingsbureau skal godkendes og overvåges af den mexicanske bank- og værdipapirkommission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV) for at kunne udføre og levere kreditvurderingstjenester. CNBV har beføjelse til at undersøge enhver handling eller ethvert forhold, som kan udgøre et brud på loven. CNBV har beføjelse til at anmode om enhver form for oplysninger og dokumenter, til at foretage kontrol på stedet og til at indkalde enhver person, som kan bidrage til undersøgelsen. Kreditvurderingsbureauer kan midlertidigt eller permanent udelukkes fra at udøve deres virksomhed, eller deres tilladelse kan blive tilbagekaldt. CNBV har beføjelse til at pålægge administrative bøder. CNBV har gennemført en årlig kontrol af regeloverholdelsen i forbindelse med de registrerede kreditvurderingsbureauer og pålagt sanktioner, hvor det var nødvendigt. Samarbejdsaftalen mellem ESMA og CNBV indeholder bestemmelser om informationsudveksling vedrørende håndhævelses- og tilsynsforanstaltninger truffet over for kreditvurderingsbureauer med grænseoverskridende aktiviteter.

(6) I henhold til den anden betingelse i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kreditvurderingsbureauer i et tredjeland være underlagt retligt bindende regler, der er ækvivalente med bestemmelserne i artikel 6-12 i forordning (EF) nr. 1060/2009 og bilag I til nævnte forordning. Med hensyn til corporate governance kræver Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer, at kreditvurderingsbureauerne har en bestyrelse på højst 21 medlemmer, hvoraf mindst 25 % skal opfylde kravene om uafhængighed. Bl.a. skal de uafhængige bestyrelsesmedlemmer være ansvarlige for udviklingen af kreditvurderingspolitikken og -metoderne, effektiviteten af det interne kontrolsystem samt overvågningen af regeloverholdelsen og ledelsesprocesserne. Interessekonflikter skal identificeres og elimineres, og den complianceansvarlige skal i givet fald underrettes om enhver mulig interessekonflikt, som kan påvirke kreditvurderingerne. Hvis et kreditvurderingsbureau identificerer interessekonflikter, som kan påvirke dets vurderinger, skal det undlade at udbyde sine tjenester. Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer indeholder omfattende organisatoriske krav vedrørende arkivering og fortrolighed samt bestemmelser om, at kreditvurderingsbureauer forbliver fuldt ud ansvarlige for outsourcede aktiviteter. Også enheder, som udbyder outsourcede tjenester til kreditvurderingsbureauer, er underlagt tilsyn af CNBV. Kreditvurderingsbureauerne skal etablere en formel kontrolfunktion med henblik på kontrol af vurderingsmetoder og -modeller, og Mexicos rammer indeholder en lang række offentliggørelseskrav vedrørende kreditvurderinger og kreditvurderingsaktiviteter. Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer anses derfor for at være ækvivalente med forordning (EF) nr. 1060/2009, for så vidt angår håndtering af interessekonflikter, organisatoriske krav, kvaliteten af kreditvurderinger og vurderingsmetoder, offentliggørelse af kreditvurderinger og den generelle og periodiske offentliggørelse af kreditvurderingsaktiviteter. De giver således en ækvivalent beskyttelse med hensyn til integritet, gennemsigtighed, god ledelse af kreditvurderingsbureauerne og pålidelighed i forbindelse med kreditvurderingsaktiviteter.

(7) I henhold til den tredje betingelse i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal det pågældende tredjelands retsforskrifter forhindre indblanding fra tredjelandets tilsynsmyndigheder og øvrige offentlige myndigheder i indholdet af kreditvurderingerne og metoderne. Den mexicanske forfatning fastlægger, at administrative myndigheder kun må handle, hvis de har en udtrykkelig bemyndigelse eller beføjelse i henhold til gældende lov. Der er ingen retlige bestemmelser, som giver CNBV eller nogen anden offentlig myndighed beføjelse til at påvirke indholdet af kreditvurderinger eller metoder.

(8) Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer opfylder stadig de tre betingelser, der oprindeligt var fastsat i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 462/2013 blev der imidlertid indført supplerende krav til kreditvurderingsbureauer, der er registreret i Unionen, hvorved kravene til de retlige og tilsynsmæssige rammer for disse kreditvurderingsbureauer skærpedes. Disse supplerende krav omfatter retligt bindende regler for kreditvurderingsbureauer vedrørende vurderingsforventninger, håndtering af interessekonflikter, krav om fortrolighed, kvaliteten af kreditvurderingsmetoder og præsentation og fremlæggelse af kreditvurderinger.

(9) I henhold til artikel 2, stk. 2, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 462/2013 finder de supplerende krav anvendelse ved vurderingen af ækvivalensen af tredjelandes retlige og tilsynsmæssige rammer fra den 1. juni 2018.

(10) På den baggrund anmodede Kommissionen den 13. juli 2017 ESMA om rådgivning vedrørende ækvivalensen af bl.a. Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer med disse supplerende krav, der blev indført ved forordning (EU) nr. 462/2013, og dens vurdering af den væsentlige betydning af eventuelle forskelle.

(11) I sin tekniske rådgivning, der blev offentliggjort den 17. november 2017, anførte ESMA, at Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer indeholder tilstrækkelige bestemmelser til at opfylde de supplerende krav, der blev indført ved forordning (EU) nr. 462/2013.

(12) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 indføres der i artikel 3, stk. 1, litra w), en definition af en vurderingsforventning, og forordning (EF) nr. 1060/2009 udvider nu visse krav, der finder anvendelse på kreditvurderinger, til at omfatte vurderingsforventninger. Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer anerkender ikke udtrykkeligt vurderingsforventninger som et forhold, der er separat og adskilt fra en kreditvurdering, men hvis et kreditvurderingsbureau udarbejder vurderingsforventninger, forventer CNBV, at det overholder samme krav om gennemsigtighed, uafhængighed og oplysningspligt som for kreditvurderinger. Derudover omfatter CNBV's tilsynsmæssige overvågning egnetheden af vurderingsforventningerne i forbindelse med de tilknyttede kreditvurderinger.

(13) Med henblik på at styrke opfattelsen af kreditvurderingsbureauerne som uafhængige i forhold til de kreditvurderede enheder udvider forordning (EU) nr. 462/2013 ved artikel 6, stk. 4, artikel 6a og 6b, i forordning (EF) nr. 1060/2009 reglerne om interessekonflikter til at omfatte dem, der forårsages af aktionærer eller medlemmer, som indtager en væsentlig position i kreditvurderingsbureauet. Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer omfatter et generelt forbud mod, at aktionærer og bestyrelsesmedlemmer direkte eller indirekte besidder aktier i den kreditvurderede enhed. Desuden kan kreditvurderingsbureauer ikke levere tjenesteydelser til kunder, som har mere end 5 % af deres kapital.

(14) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 blev der indført nye bestemmelser for at sikre, at fortrolige oplysninger kun anvendes til formål, der vedrører kreditvurderingsaktiviteter, og at de beskyttes mod svig, tyveri eller misbrug. Med henblik herpå foreskriver artikel 10, stk. 2a, i forordning (EF) nr. 1060/2009, at kreditvurderingsbureauer skal behandle alle kreditvurderinger, vurderingsforventninger og oplysninger relateret til disse, indtil kreditvurderingerne offentliggøres, som intern viden. Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer indeholder detaljerede krav vedrørende de skridt, kreditvurderingsbureauerne skal tage for at beskytte fortrolige oplysninger vedrørende udstederne. Der er således etableret en troværdig ramme til beskyttelse mod misbrug af fortrolige oplysninger.

(15) Forordning (EU) nr. 462/2013 sigter mod at øge gennemsigtigheden og kvaliteten af kreditvurderingsmetoderne. I punkt 3, underafsnit I, afsnit D, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 indføres en forpligtelse for kreditvurderingsbureauer til at give en kreditvurderet enhed mulighed for at angive eventuelle faktuelle mangler forud for offentliggørelsen af kreditvurderingen eller vurderingsforventningen. I Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer kræves det, at et kreditvurderingsbureau skal oplyse en kreditvurderet enhed om en kreditvurdering forud for offentliggørelsen heraf. Det giver kreditvurderingsbureauet og den kreditvurderede enhed mulighed for selv at nå til enighed om, hvorvidt kreditvurderingsbureauet skal give kunden forudgående meddelelse, og i så fald fristen for at fremsætte bemærkninger forud for offentliggørelsen.

(16) Ved forordning (EU) nr. 462/2013 indføres der beskyttelsesforanstaltninger i artikel 8, stk. 5a og stk. 6, litra aa) og ab), og stk. 7, i forordning (EF) nr. 1060/2009 for at sikre, at enhver ændring af vurderingsmetoder ikke resulterer i mindre strenge metoder. I Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer kræves det, at kreditvurderingsbureauer på deres websteder offentliggør metoder og procedurer, der er anvendt til forskning, analyse, udtalelse, evaluering og vurdering vedrørende kreditkvaliteten, inden anvendelsen, og de er forpligtet til at oplyse om enhver væsentlig ændring af deres metoder, således at investorerne har adgang hertil. På samme måde skal kreditvurderingsbureauerne gennemgå deres metoder og modeller, selv om der ikke findes udtrykkelige krav om at gennemføre en høring af markedsdeltagerne, før de foretager en metodeændring, og for at afhjælpe fejl, der er konstateret i metoderne. Hvis kreditvurderingsbureauet indfører væsentlige ændringer af vurderingsmetoderne, skal kreditvurderingsbureauet imidlertid underrette CNBV om de ændringer, der er indført i vurderingsmetoden, og offentliggøre disse uden at afsløre årsagen hertil. Hvis der foretages en ændring af kreditvurderingsbureauets vurderingsmodeller og -metoder, skal kreditvurderingsbureauet revidere alle tidligere udstedte kreditvurderinger.

(17) Forordning (EU) nr. 462/2013 styrker kravene vedrørende præsentation og offentliggørelse af kreditvurderinger. I henhold til artikel 8, stk. 2, og punkt 2a, underafsnit I, afsnit D, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 skal der ved et kreditvurderingsbureaus offentliggørelse af vurderingsmetoder, vurderingsmodeller og de vigtigste udgangshypoteser medfølge en klar og letforståelig vejledning, der forklarer hypoteser, parametre, tærskler og usikkerheder vedrørende modellerne og vurderingsmetoderne, som anvendes i kreditvurderingsprocessen. I Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer kræves det, at et kreditvurderingsbureau i en kreditvurdering fremhæver, at det udtrykker bureauets opfattelse og indeholder beskyttelsesforanstaltninger, der skal sikre, at kun oplysninger, der er relevante for kreditvurderingen, præsenteres i kreditvurderingerne. Der findes også bestemmelser, der skal sikre, at kreditvurderingsbureauer yder tilstrækkelig vejledning til, at brugerne af kreditvurderinger kan forstå disse.

(18) Med henblik på at styrke konkurrencen og begrænse mulighederne for interessekonflikter i kreditvurderingssektoren indføres der ved forordning (EU) nr. 462/2013 et krav i underafsnit II, afsnit E, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 om, at kreditvurderingsbureauernes vederlag for udstedelse af kreditvurderinger og levering af accessoriske tjenester ikke bør være diskriminerende og skal være baseret på faktiske omkostninger. Det kræves, at kreditvurderingsbureauer skal offentliggøre visse finansielle oplysninger. I Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer kræves det, at et kreditvurderingsbureau leverer data til CNBV om de vederlag, der opkræves af den enkelte kunde med angivelse af indtægterne fra hver enkelt og en detaljeret beskrivelse af alle de tjenester, der er leveret til hver enkelt kunde i det foregående år. Kreditvurderingsbureauer skal offentliggøre, om de fra samme kreditvurderede enhed har modtaget vederlag for tjenester ud over vurderingstjenesterne og anføre, hvilken procentdel det udgør i forhold til vederlag for vurderingstjenester. Desuden er der et generelt krav til CNBV om at sikre en retfærdig behandling af alle kunder i kreditvurderingsbureauer.

(19) Proportionalitetsprincippet og en risikobaseret tilgang tjener som retningslinje for Kommissionen i dens vurdering af et tredjelands retsforskrifter. På baggrund af de gennemgåede faktorer opfylder Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer de betingelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1060/2009, og bør fortsat anses for at være ækvivalente med de retlige og tilsynsmæssige rammer, der er fastsat i nævnte forordning.

(20) Af hensyn til retssikkerheden bør der vedtages en ny gennemførelsesafgørelse, og gennemførelsesafgørelse 2014/247/EU bør derfor ophæves.

(21) Kommissionen bør bistået af ESMA fortsat regelmæssigt overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer, markedsudviklingen og effektiviteten af tilsynssamarbejdet i forbindelse med overvågning og håndhævelse i Mexico for at sikre en fortsat overholdelse.

(22) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.07.2019
Anvendelsesdato i EU
19.08.2019
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet